Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), A2, 15 hp

Religious Studies BA (A), A2, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK020G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): A2
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-09-01
 • Fastställd: 2014-03-07
 • Senast ändrad: 2021-01-22
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om religionsvetenskapens teorier och metoder, buddhism, hinduism och islam. Utifrån dessa kunskaper övas en viss färdighet i vetenskapligt baserad reflektion upp. Särskild vikt läggs vid att öva upp studentens medvetenhet om hur religioner används i forntid och nutid samt i att öva upp förmåga att på ett kvalificerat sätt redogöra för de erhållna kunskaperna och de egna reflektionerna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande färdighet
i att
- med hjälp av olika vetenskapliga teorier och metoder reflektera över
religionsvetenskapligt relevant material.
- identifiera och reflektera över centrala begrepp och skeenden i hinduism, buddhism och islam.
- i skrift strukturerat redogöra för och reflektera över innehållet
i religiösa källtexter och religionsvetenskaplig litteratur

Innehåll

Delkurs 1, Introduktion till religionsvetenskapen 1,5 hp. (Introduction to the study of religions 1,5 credits)
Kursen innehåller en översikt av teoretiska perspektiv på religion.

Delkurs 2, Hinduism 4,5 hp. (Hinduism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom hinduismen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 3, Islam, 4,5 hp. (Islam 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom islam. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 4, Buddhism, 4,5 hp (Buddhism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom buddhismen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar samt seminarier.

För den nätbaserade kursen gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

M130: Introduktion till religionsvetenskapen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M230: Hinduism, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M320: Islam, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Buddhism, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en löpande examinationsform med inlämningsuppgifter och duggor.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Linda Woodhead et. al.
 • Titel: Religions in the modern world: Traditions and transformations
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Finns tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek
Moment 1
 • Författare/red: Jonas Svensson & Stefan Arvidsson (red.)
 • Titel: Människor och makter 2.0
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Webbadress: http!KOLON!//hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A376410&dswid=4841
 • Kommentar: Fulltext tillgänglig via diva portal
 • Författare/red: Marja-Liisa Keinänen
 • Titel: Perspectives on women's everyday religion
 • Förlag: Acta Universitatis Stockholmiensis
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Webbadress: http!KOLON!//urn.kb.se/resolve?urn=urn!KOLON!nbn!KOLON!se!KOLON!diva-41673
 • Kommentar: Öppen fulltext via diva portal. Urval om ca. 50s. på moment 1 och 3.
Moment 2
 • Författare/red: Doniger, Wendy
 • Titel: On Hinduism
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: från 2014
 • Kommentar: Tillgänglig som e-bok via Primo. Läses i urval om ca 70 sid.
 • Författare/red: Knott, Kim
 • Titel: Hinduism - a very short introduction
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 2a utgåvan, från och med 2016
 • Kommentar: 138 sid.
 • Författare/red: Roald, Anne Sofie
 • Titel: Islam: historia, tro, nytolkning
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 2005
Moment 3
 • Författare/red: Svensson, Jonas
 • Titel: Muslimsk feminism. Några exempel.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Keown, Damien
 • Titel: Buddhism: A very short introduction
 • Förlag: Oxford!KOLON! Oxford University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 184 sidor
Övrigt material som görs tillgängligt via lärplattformen kan tillkomma på samtliga delkurser.