Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Antikens gnostiska traditioner och dess plats i modern kultur, 7,5 hp

Religious Studies BA (A), Ancient Gnostic traditions and their place in contemporary culture, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK007G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Antikens gnostiska traditioner och dess plats i modern kultur
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2010-09-21
Senast ändrad: 2013-06-18
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge en religionshistorisk orientering om bakgrund och innehåll i de antika traditioner som ofta kallas gnostiska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- visa insikter i och redogöra för kunskaper omm de antika traditioner som
ofta kallas gnostiska
- uttrycka en viss källkritisk förmåga i studiet av gnostiska texter
- uttrycka en förmåga i att reflektera över hur termen gnostiker använts
och används som indentitetsskapande faktor under antiken, i nutida forskning
och modern kultur.

Innehåll

Kursen innehåller en religionshistorisk orientering om bakgrund och innehåll i de antika traditioner som ofta kallas gnostiska. Gnosticismen sätts i relation till antik antropologi, astrologi och vetenskap. Dessa kunskaper används i studiet av några antika gnostiska texter. I kursen diskuteras hur gnosticismen använts som pejorativ term i formandet av majoritetskyrkans historieskrivning under antiken, hur denna syn präglat senare forskning och hur gnosticismen kommit att stå som symbol för kyrkokritik i modern kultur.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas med hjälp av inspelade föreläsningar samt webbseminarier. Tillgång till Internetuppkoppling, dator och headset är nödvändig.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Fredriksson, Marianne, Enligt Maria Magdalena (tryckt bok eller ljudbok), Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1997

Kommentar: 255 sidor

Magnusson, Jörgen, Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund, Lund, Arcus, 2008 eller senare

Kommentar: ca 200 sidor

Rudolph, Kurt, Gnosis: The Nature and History of Gnosticism, San Fransisco, Harper, 1987

Kommentar: 411 sidor.

Williams, Michael, A, Rethinking "Gnosticism": An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton N.J, Princeton University Press, 1996 eller senare

Kommentar: 335 sidor.

Källtexter

Judasevangeliet. Översättning av Jörgen Magnusson. Tillhandahålls av institutionen.
Maria Magdalenas evangelium. Översättning av Jörgen Magnusson. Tillhandahålls av institutionen.
Sanningens evangelium. Översättning av Jörgen Magnusson. Tillhandahålls av institutionen.
Maria Magdalenas evangelium. Översättning av Jörgen Magnusson.
Om makternas natur. Översättning av Jörgen Magnusson.

Övrig information

Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till Religionsvetenskap GR (B).