Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Den blå guden: Religion och kultur i Indien, 7,5 hp

Religious Studies (BA), The Blue God: Religion and Culture in India, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK022G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Den blå guden: Religion och kultur i Indien
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-01-28
Senast ändrad: 2015-01-28
Giltig fr.o.m: 2015-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om religiös ikonografi inom hinduismen, främst gudaavbildningar. Vidare syftar kursen att ge grundläggande kunskap om de intellektuella traditioner som präglat hinduismen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-visa kännedom om grundläggande aspekter av hinduismen
-ha förståelse för hinduismens mångfald
-identifiera grundläggande ikonografiska uttryck
-identifiera grundläggande intellektuella ståndpunkter

Innehåll

Kursen är ett grundläggande, översiktligt, studium av indiens kulturella religiösa uttryck. Fokus ligger på ikonografiska och textmässiga uttryck, dvs Hinduismens intellektuella och visuella aspekter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Obligatoriska seminarieträffar via Adobe Connect .
Inspelade föreläsningar.
Webbresurser; film, radio.

Examination

Muntlig examination under nätseminarier samt skriftlig inlämningsuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Eck, Diana
Titel: Darsán: Det gudomliga skådandet, en introduktion till hinduisk ikonografi
Upplaga: 2003
Förlag: Nya Doxa

Författare/red: Olivelle, Patrick
Titel: The Early Upanishads: annotated text and translation
Upplaga: 1998
Förlag: New York: Oxford University Press
Kommentar: Finns som nätresurs (e-bok) på Mittuniversitetets bibliotek.