Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp

Religious Science BA (A), Magic in Theory and Practice, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK030G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Magi i teori och praktik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-04-18
Fastställd: 2019-03-17
Senast ändrad: 2019-03-17
Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att utveckla grundläggande religionsvetenskapliga kunskaper om magi och dess funktion inom såväl organiserad religion som folktro.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

• identifiera vanligt förekommande magiska praktiker och föreställningar under antiken, i abrahamitiska och fornnordiska religioner, samisk religion, inom hinduism och buddhism samt inom nyandlighet.
• beskriva och diskutera hur magi relaterar till religion och vetenskap och hur dessa föreställningar har tagit sig uttryck i respektive religion, tid och kultursfär.
• identifiera, definiera och reflektera över innehållet i centrala religionsvetenskapliga begrepp i studiet av magi.

Innehåll

Kursen inleds med en presentation av en religionsvetenskaplig verktygslåda för hantering av magi och den teoribildning som finns kring magins roll i religionshistorien. Kursens efterföljande delar fördjupar sig i antika, fornnordiska, samiska, abrahamitiska, hinduiska och buddhistiska föreställningar om och praktiker kring magi. Kursen avlutas med en fördjupning i nyandliga föreställningar om och praktiker kring magi.

Delkurs 1 Introduktion 1,5 hp (Course 1 Introduction, 1,5 credits)
Kursen innehåller en introduktion till religionsvetenskapliga metoder för och teorier kring studiet av magi.

Delkurs 2 Antikens religioner 1,5 hp (Course 2 Antiquity, 1,5 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi under antiken.

Delkurs 3 Abrahamitiska religioner 3 hp (Course 3 Abrahamitic religions, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i judendom, kristendom och islam.

Delkurs 4 Fornnordisk och samisk religion 3 hp (Course 4 Old Norse and Sami religion, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i fornnordisk och samisk religion.

Delkurs 5 Hinduism och buddhism 3hp (Course 5 Hinduism and Buddhism, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i hinduismen och buddhismen.

Delkurs 6 Nyandlighet 3 hp (Course 6 The New Age Movement, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i nyandlighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieträffar online, inspelade föreläsningar och andra webbresurser.

Examination

Kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Davies, Owen
Titel: Magic: A very short introduction
Upplaga: 2012 eller senare
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: 135 sid.

Moment 1

Författare/red: Tambiah, Stanley J.
Titel: Magic, Science, religion and the scope of rationality
Upplaga: 1990 el senare
Förlag: Cambridge University Press

Moment 3

Författare/red: Strömbäck, Dag
Titel: Sejd: Textstudier i nordisk religionshistoria
Upplaga: 2000 eller senare
Förlag: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi

Ytterligare material såsom artiklar och andra webbresurser kan tillkomma, detta tillhandahålls av lärarna.