Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp

Religious Science BA (A), Magic in Theory and Practice, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK030G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Magi i teori och praktik
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-04-18
 • Fastställd: 2019-03-17
 • Senast ändrad: 2019-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att utveckla grundläggande religionsvetenskapliga kunskaper om magi och dess funktion inom såväl organiserad religion som folktro.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

• identifiera vanligt förekommande magiska praktiker och föreställningar under antiken, i abrahamitiska och fornnordiska religioner, samisk religion, inom hinduism och buddhism samt inom nyandlighet.
• beskriva och diskutera hur magi relaterar till religion och vetenskap och hur dessa föreställningar har tagit sig uttryck i respektive religion, tid och kultursfär.
• identifiera, definiera och reflektera över innehållet i centrala religionsvetenskapliga begrepp i studiet av magi.

Innehåll

Kursen inleds med en presentation av en religionsvetenskaplig verktygslåda för hantering av magi och den teoribildning som finns kring magins roll i religionshistorien. Kursens efterföljande delar fördjupar sig i antika, fornnordiska, samiska, abrahamitiska, hinduiska och buddhistiska föreställningar om och praktiker kring magi. Kursen avlutas med en fördjupning i nyandliga föreställningar om och praktiker kring magi.

Delkurs 1 Introduktion 1,5 hp (Course 1 Introduction, 1,5 credits)
Kursen innehåller en introduktion till religionsvetenskapliga metoder för och teorier kring studiet av magi.

Delkurs 2 Antikens religioner 1,5 hp (Course 2 Antiquity, 1,5 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi under antiken.

Delkurs 3 Abrahamitiska religioner 3 hp (Course 3 Abrahamitic religions, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i judendom, kristendom och islam.

Delkurs 4 Fornnordisk och samisk religion 3 hp (Course 4 Old Norse and Sami religion, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i fornnordisk och samisk religion.

Delkurs 5 Hinduism och buddhism 3hp (Course 5 Hinduism and Buddhism, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i hinduismen och buddhismen.

Delkurs 6 Nyandlighet 3 hp (Course 6 The New Age Movement, 3 credits)
Kursen innehåller föreställningar om och praktiker kring magi i nyandlighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieträffar online, inspelade föreläsningar och andra webbresurser.

Examination

M100: Introduktion, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Antikens religioner, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Abrahamitiska religioner, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Fornnordisk och samisk religion, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M500: Hinduism och Buddhism, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M600: Nyandlighet, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Davies, Owen
 • Titel: Magic: A very short introduction
 • Upplaga: 2012 eller senare
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: 135 sid.
Moment 1
 • Författare/red: Tambiah, Stanley J.
 • Titel: Magic, Science, religion and the scope of rationality
 • Upplaga: 1990 el senare
 • Förlag: Cambridge University Press
Moment 3
 • Författare/red: Strömbäck, Dag
 • Titel: Sejd: Textstudier i nordisk religionshistoria
 • Upplaga: 2000 eller senare
 • Förlag: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
Ytterligare material såsom artiklar och andra webbresurser kan tillkomma, detta tillhandahålls av lärarna.

Sidan uppdaterades 2018-10-16