Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Religion i populärkultur, 7,5 hp

Religious Studies (BA), Religions in Popular Culture, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK023G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Religion i populärkultur
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-01-28
Senast ändrad: 2015-01-28
Giltig fr.o.m: 2015-06-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om religoners förekomst i populärkultur samt vilka funktioner populärkulturen kan ha för religionsförmedling och för religionsutövande. Utifrån dessa kunskaper övas en viss färdighet i religionsvetenskaplig analys och förklaring upp. Särskild vikt läggs vid att öva upp studentens medvetenhet i populärkulturella etnicitets- och genuskonstruktioner, det kommersiella bruket av religiösa element samt hur populärkulturen används i missionerande syfte. Särskild vikt läggs även vid att öva upp studentens förmåga att i tal och skrift på ett kvalificerat sätt redogöra för de erhållna kunskaperna och de egna reflektionerna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande färdighet i att
• exemplifiera hur populärkultur kan fylla olika sociala, religiösa och existentiella funktioner,
• illustrera hur populärkultur på olika sätt kan användas som religionsförmedlare,
• redogöra för ett urval relevanta metoder och teorier för studiet av religion och populärkultur,
• identifiera religiösa inslag i populärkulturen och beskriva bruket av dessa,
• med viss grad av självständighet kunna applicera religionsvetenskaplig teori på populärvetenskapliga fallstudier,
• med viss grad av självständighet kunna utföra en enklare receptionsstudie av ett populärkulturellt uttryck samt problematisera resultatet av denna,
• förklara hur och varför skilda grupperingar och kulturer tolkar populärkulturella verk på motstridiga sätt,
• värdera bruket av religion i populärkulturen utifrån genus-, makt- och etnicitetsperspektiv.

Innehåll

I kursen studeras och analyseras hur religion och religiösa element i varierande syften används i populärkultur. Fokus ligger på euroamerikanska och indiska filmer, TV-serier och litteratur men verk av annan härkomst och av annat populärkulturellt slag (t.ex. musik) kommer också att behandlas. I kursen studeras vidare de olika sociala och religiösa funktioner som religion i populärkultur kan ha, oavsett om dessa avsetts av upphovsmakaren eller inte. Stor vikt läggs vid studentens arbete (enskilt och i grupp) med relevanta fallstudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och består av föreläsningar, gruppövningar samt obligatoriska webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform, vilket innebär kontinuerliga inlämningar och att uppgifterna seminariebehandlas innan inlämning. Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Buffy - Vampyrdräparen
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mutant Enemy Productions

Titel: Modig
Upplaga: 2012
Förlag: Disney, Pixar

Författare/red: Bengtsson, Frans G
Titel: Röde orm
Upplaga: 2012
Förlag: Norstedts

Författare/red: Berger, Helen & Douglas Ezzy
Titel: Teenage Witches: Magical Youth and the Search for the Self
Upplaga: 2007
Förlag: Rutgers University Press

Författare/red: Cameron, James
Titel: Avatar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Twentieth Century Fox Film Corporation

Författare/red: Campbell, Joseph
Titel: Hjälten med tusen ansikten
Upplaga: 2011
Förlag: Bokförlaget Arkad

Författare/red: Collins, Suzanne
Titel: Hungerspelen (triologi)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Hirst, Michael
Titel: The Vikings 1-3
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: MGM Television

Författare/red: Rowling, J.K.
Titel: Harry Potter (1-7)
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Stern, Joshua, Michael
Titel: Neverwas
Upplaga: 2005
Förlag: Miramax

Författare/red: Stoker, Bram
Titel: Dracula
Upplaga: 2014

Författare/red: Strandberg, Mats & Sara Bergmark Elfgren
Titel: Engelsfors-triologin
Upplaga: 2011-2013
Förlag: Rabén Sjögren

Författare/red: Tolkien, J.R.R.
Titel: Sagan om ringen (1-3)
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Wiktorin, Pierre
Titel: Religion och populärkultur: Från Harry Potter till "Left Behind"
Upplaga: 2012
Förlag: Sekel
Kommentar: Finns som e-bok (open access)

Kurslitteraturen består dels av vetenskaplig litteratur och dels av populärkulturella verk som utgör utgångspunkter för undervisningen. Utöver den vetenskapliga litteratur som återfinns i litteraturlistan, ingår även ett antal engelskspråkiga vetenskapliga artiklar. Dessa tillhandahålls under kursens gång.