Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten, 15 hp

Religious Science BA (A), Religion, Literature and Politics in Classical Athens, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK032G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-04-18
 • Fastställd: 2019-03-17
 • Senast ändrad: 2019-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om religion, politik, filosofi och drama i Aten under 400-talet f.vt. Därtill syftar kursen till att öva studenten i användandet av humanvetenskapliga metoder vid studiet av det klassiska Aten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande färdighet i att
- med hjälp av olika humanvetenskapliga metoder reflektera över för kursen relevant material
- i tal och skrift strukturerat redogöra för och reflektera över interaktionen mellan religion, politik, filosofi och drama i det klassiska Aten.

Innehåll

I den här kursen studerar vi antik grekisk religion och hur den framträder i Euripides och Sofokles dramer samt i Aristofanes komedier. Vi stiftar bekantskap med filosofen Sokrates och analyserar vad som kan ha legat bakom anklagelserna för ogudaktighet som riktades mot honom. Kursen innehåller även ofta styvmoderligt behandlade aspekter: kvinnors religiositet, Atens mysteriekulter och så kallad magi är viktiga temata som behandlas i ljuset av modern forskning. Det klassiska Atens religiositet studeras utifrån olika religionsvetenskapliga aspekter och på så sätt rustas studenten även för andra religionsvetenskapliga studieområden.

Delkurs 1, Sofokles, 3 hp. (Course 1, Sofocles 3 credits)
Kursen innehåller en orientering om Sofokles författarskap och en analys av hans tänkande om religion, rationalitet och politik.

Delkurs 2, Euripides, 3 hp. (Course 1, Euripides 3 credits)
Kursen innehåler en orientering om Euripides författarskap och en analys av hans tänkande om religion, etik och makt.

Delkurs 3, Aristofanes, 3 hp. (Course 1, Aristophanes 3 credits)
Kursen innehåler en orientering om Aristofanes författarskap och en analys av hans tänkande om religion och politik.

Delkurs 4, Sokrates, 3 hp.(Course 1, Socrates 3 credits)
Kursen innehåler en orientering om Sokrates tänkande och en analys av rättegången mot honom.

Delkurs 5, aspekter av folklig religion, 3 hp. (Course 1, Aspects of folk-religiosity 3 credits)

Kursen innehåller en orientering av ofta förbisedda aspekter i folklig religiositet. Mysteriekult, magi och spådom analyseras utifrån kontexten i det klassiska Aten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och webbseminarier, god internetuppkoppling är därför viktig.

Examination

M100: Sofokles, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Euripides, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Aristofanes, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Sokrates, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M500: Aspekter av folklig religion, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att öka progression och för att främja kunskapers och färdigheters befästande tillämpas en processuell examination bestående av kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma lärandemål. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ahrensdorf, Peter J.
 • Titel: Greek Tragedy and Political Philosophy: Rationalism and Philosophy in Sophocles' Theban Plays
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Cambridge university press
 • Kommentar: 192 s.
 • Författare/red: Bowden, Hugh
 • Titel: Classical Athens and the Delphic Oracle: Divination and Democracy
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Cambridge university press
 • Kommentar: 188 s.
 • Författare/red: Major, Wilfred E.
 • Titel: The court of comedy : Aristophanes, rhetoric, and democracy in fifth-century Athens
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Ohio state university press
 • Kommentar: 232 s.
 • Författare/red: Mc Pherran, Mark, L.
 • Titel: The Religion of Socrates
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Pennsylvania state university press
 • Kommentar: 353 s.
 • Författare/red: Stuttard David
 • Titel: Looking at Bacchae
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Bloomsbury press
 • Kommentar: 235 s.
ytterligare artiklar och/eller källtexter om ca 250 sid. tillkommer

Sidan uppdaterades 2018-10-16