Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten, 15 hp

Religious Studies BA (A), Religion, Literature and Politics in Classical Athens, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK032G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-04-19
Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

X

Lärandemål

X

Innehåll

I den här kursen studerar vi antik grekisk religion och hur den framträder i Euripides och Sofokles dramer samt i Aristofanes komedier. Vi stiftar bekantskap med filosofen Sokrates och analyserar vad som kan ha legat bakom anklagelserna för ogudaktighet som riktades mot honom. Kursen innehåller även ofta styvmoderligt behandlade aspekter: kvinnors religiositet, Atens mysteriekulter och så kallad magi är viktiga temata som behandlas i ljuset av modern forskning. Det klassiska Atens religiositet studeras utifrån olika religionsvetenskapliga aspekter och på så sätt rustas studenten även för andra religionsvetenskapliga studieområden.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

X

Examination

X

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.