Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Religion och världens undergång, 15 hp

Religious Science BA (A), Religion and the End of the World, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK031G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Religion och världens undergång
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-04-30
Fastställd: 2019-03-17
Senast ändrad: 2019-03-17
Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att utveckla grundläggande religionsvetenskapliga kunskaper om religiösa föreställningar om världens undergång.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

• identifiera vanligt förekommande religiösa undergångsföreställningar under antiken, i abrahamitiska och fornnordiska religioner, inom hinduism och buddhism samt inom nutida populärkultur och religiositet.
• beskriva och diskutera hur dessa religiösa undergångsföreställningar har växt fram, etablerats och vilka funktioner de har fyllt i respektive religion, tid och kultursfär
• redogöra för och diskutera religiösa undergångsföreställningars sociala och teologiska funktioner inom så kallade sekter
• identifiera, definiera och reflektera över innehållet i centrala religionsvetenskapliga begrepp i studiet av religiösa undergångsföreställningar

Innehåll

Kursen inleds med en presentation av en religionsvetenskaplig verktygslåda för hantering av undergångsföreställningar och de miljöer de uppstår i. Kursens efterföljande delar fördjupar sig i antika, fornnordiska, abrahamitiska, hinduiska och buddhistiska undergångsföreställningar. Kursen avlutas med en fördjupning i nutida religiösa undergångsföreställningar i Väst, vilka ofta är knutna till populärkultur och till så kallade sekter.

Delkurs 1 Introduktion 1,5 hp (course 1 Introduction 1,5 credits)
Kursen innehåller en introduktion till religionsvetenskapliga metoder för och teorier om studiet av religiösa undergångsföreställningar.

Delkurs 2 Antikens religioner 1,5 hp (course 2 religions in Antiquity 1,5 credits)
Kursen innehåller religiösa föreställningar om undergång i antiken.

Delkurs 3 Abrahamitiska religioner 3 hp (course 2 Abrahamitic religions 1,5 credits)
Kursen innehåller religiösa föreställningar om undergång i Abrahamitiska religioner.

Delkurs 4 Fornnordiska religioner 3 hp (course 4 Old Norse religions 3 credits)
Kursen innehåller religiösa föreställningar om undergång i fornnordisk religion.

Delkurs 5 Hinduism och buddhism 3 hp (course 5 Hinduism and Buddhism 3 credits)
Kursen innehåller religiösa föreställningar om undergång i hinduismen och buddhismen.

Delkurs 6 Nya religiösa rörelser 3 hp (course 6 New religious movements 3 credits)
Kursen innehåller religiösa föreställningar om undergång i nutida religiösa rörelser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieträffar online, inspelade föreläsningar och andra webbresurser.

Examination

Kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: ed. Wessinger, Catherine
Titel: The Oxford Handbook of Millenialism
Upplaga: 2011 och framåt
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: 723 s.

Övrigt material såsom artiklar och andra webbresurser tillhandahålls av lärarna