Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Religionsvetenskapliga källor i språklig belysning: Koptiska, 7,5 hp

Religious Studies BA (A), Sources to religious studies in a lingual perspective: Coptic, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK018G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Religionsvetenskapliga källor i språklig belysning: Koptiska
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-01
Fastställd: 2014-02-14
Senast ändrad: 2014-02-14
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i koptisk grammatik, med särskild hänsyn till dialekter som används i Nag Hammaditexterna. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om Nag Hammaditexterna och deras religionshistoriska betydelse.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- läsa och översätta ett urval koptiska övningstexter
- översätta ett urval övningstexter från svenska till koptiska
- visa kännedom om de tidigaste koptiska texternas religionshistoriska kontext

Innehåll

I kursen studeras grundläggande koptisk grammatik med särskild hänsyn till Nag Hammaditexternas dialekter. Vidare genomförs översättningsövningar såväl från koptiska till svenska som från svenska till koptiska. Slutligen ges en religionshistorisk orientering om Nag Hammaditexterna och deras religionshistoriska betydelse.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till Internetuppkopplig, dator och headset är nödvändig.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. Uppgifterna examineras muntligt och skriftligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kompendium framställt av Jörgen Magnusson. Tillhandahålls av institutionen för humaniora.