Kursplan

Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), Religionsvetenskapliga källor i språklig belysning: Sanskrit, 7,5 hp

Religious Studies BA (A), Sources to religious studies in a lingual perspective: Sanskrit, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK017G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Religionsvetenskapliga källor i språklig belysning: Sanskrit
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-09-01
 • Fastställd: 2014-02-21
 • Senast ändrad: 2014-04-08
 • Giltig fr.o.m: 2014-06-02

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i klassisk sanskritgrammatik och ordbildning, med hänsyn till den terminologi som används i Bhagavadgita och de teistiska Upanishaderna. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om Bhagavaditas och de teistiska Upanishadernas texter och deras religionsvetenskapliga sammanhang.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-läsa och översätta ett urval övningstexter på klassisk sanskrit.
-visa kännedom om den terminologi som är av religionsvetenskaplig betydelse i Bhagavadgita och de teistiska Upanishaderna.
-visa grundläggande kännedom om ordbildning i klassisk sanskrit.
-visa kännedom om de studerade texternas religionsvetenskapliga betydelse.

Innehåll

I kursen studeras grundläggande grammatik i klassisk sanskrit med särskild hänsyn till de föreliggande texterna. Vidare studeras terminologi med avseende på de föreliggande texterna, samt ordbildning i klassisk sanskrit i relation till dessa texter. Vidare genomförs översättningsövningar av enklare textpassager ur föreliggande texter. I samband med studiet av texterna och deras terminologi ges en orientering om texternas religionshistoriska betydelse.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till Internetuppkopplig,
dator och headset är nödvändig.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter, duggor och aktivt seminariedeltagande.
Uppgifterna examineras muntligt och skriftligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två
ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på
samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts
minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan
examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för
högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Caulson, Michael
 • Titel: Teach yourself Sanskrit (complete)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Obs, mycket viktigt att det är den senaste upplagan!
 • Författare/red: Gansten, Martin
 • Titel: Bhagavad-Gita: Vishet och Yoga
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Olivelle, Patrick
 • Titel: (the) Early Upanisads : Annotated Text and Translation
 • Förlag: Oxford University Press, USA
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Ett urval görs av undervisande lärare. Boken kommer att finnas att låna som e-bok via MIUNs bibliotek.