Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Religious Studies BA (A), Saami Religion in a didactic perspective, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK026G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Samisk religion med didaktisk inriktning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-01
Fastställd: 2017-01-20
Senast ändrad: 2017-01-20
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskap och verktyg att undervisa om den samiska historien och den religiösa utvecklingen i Sápmi under historisk tid och nutid.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs
- ha förvärvat grundläggande kunskaper om inhemsk samisk religion och övergången till kristendomen, samt hur den historiska
bakgrunden formar dagens situation i Sápmi
- uppvisa en grundläggande orientering kring aktuell forskning kring samisk religiositet i historia och nutid
- besitta didaktiska verktyg som uppfyller den aktuella läroplanens intentioner

Innehåll

Kursen innehåller textstudier, ikonografisk orientering och övningar med inriktning mot svensk grundskolas läroplan.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkopplig, dator och headset är nödvändig.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Artikeltitel: Kompendium
Kommentar: Innehåller källmaterial och ytterligare artiklar. Kommer att finnas på lärplattformen i pdf-format.

Författare/red: Amft, Andrea & Svonni, Mikael (red.)
Titel: Sápmi Y1K: livet i samernas bosättningsområden för ett tusen år sedan.
Upplaga: 2006
Förlag: Umeå: Samiska studier, Umeå universitet

Författare/red: Bertell, Maths
Titel: Trummornas tid
Kommentar: Kompendium som kommer att finnas på lärplattformen som pdf.

Författare/red: Hansen, Lars Ivar & Olsen, Bjørnar
Titel: Samenes historie fram til 1750
Upplaga: 2004
Förlag: Oslo: Cappelen
Kommentar: Kan möjligen hittas begagnad i svensk översättning.

Författare/red: Kristiansen, Roald E.
Titel: Samisk religion og læstadianisme
Upplaga: 2005
Förlag: Bergen: Fagbokforl.

Författare: Porsanger, Jelena
Artikeltitel: An Essay about indigenous methodology
Webbadress: http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1910/1776