Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Religious Studies BA (A), Saami Religion in a didactic perspective, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK026G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samisk religion med didaktisk inriktning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-09-01
 • Fastställd: 2017-01-20
 • Senast ändrad: 2019-04-17
 • Giltig fr.o.m: 2020-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskap och verktyg att undervisa om den samiska historien och den religiösa utvecklingen i Sápmi under historisk tid och nutid.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs
- ha förvärvat grundläggande kunskaper om inhemsk samisk religion och övergången till kristendomen, samt hur den historiska
bakgrunden formar dagens situation i Sápmi
- uppvisa en grundläggande orientering kring aktuell forskning kring samisk religiositet i historia och nutid
- besitta didaktiska verktyg som uppfyller den aktuella läroplanens intentioner

Innehåll

Kursen innehåller textstudier, ikonografisk orientering och övningar med inriktning mot svensk grundskolas läroplan.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkopplig, dator och headset är nödvändig.

Examination

M100: Examen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Artikeltitel: Kompendium
 • Kommentar: Innehåller källmaterial och ytterligare artiklar. Kommer att finnas på lärplattformen i pdf-format.
 • Författare/red: Amft, Andrea & Svonni, Mikael (red.)
 • Titel: Sápmi Y1K: livet i samernas bosättningsområden för ett tusen år sedan.
 • Förlag: Umeå: Samiska studier, Umeå universitet
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Bertell, Maths
 • Titel: Trummornas tid
 • Kommentar: Kompendium som kommer att finnas på lärplattformen som pdf.
 • Författare/red: Hansen, Lars Ivar & Olsen, Bjørnar
 • Titel: Samenes historie fram til 1750
 • Förlag: Oslo: Cappelen
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Kan möjligen hittas begagnad i svensk översättning.
 • Författare/red: Kristiansen, Roald E.
 • Titel: Samisk religion og læstadianisme
 • Förlag: Bergen: Fagbokforl.
 • Upplaga: 2005
 • Författare: Porsanger, Jelena
 • Artikeltitel: An Essay about indigenous methodology
 • : http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1910/1776
Övrig information
Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till Religionsvetenskap GR (B).