Kursplan

Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), Västerländsk esoterism, 15 hp

Religious Studies BA (A), Western Esotericism, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK027G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Västerländsk esoterism
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-09-01
 • Fastställd: 2016-06-09
 • Senast ändrad: 2016-06-09
 • Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en historisk beskrivning av den västerländska esoterismen från renässansen till i dag, samt redogör för forskningens teoretiska perspektiv på området. Särskild tonvikt kommer att läggas vid perioden från 1800-talet fram till i dag, samt vid hur esoteriska strömningar samspelat med konst, litteratur och politik.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grunddragen i den västerländska esoterismens historia från renässansen till idag
- redogöra för och problematisera centrala tankegångar och motiv liksom dessas inflytande på andra områden såsom konst, litteratur och politik
- redogöra för och problematisera forskningsläget, definitioner och teoribildningar
- visa insikt i och reflektera över källor och källkritikens grunder i anslutning till dessa tankeströmningar

Innehåll

Västerländsk esoterism har vuxit fram som ett nytt forskningsfält framför allt inom religionshistoria och religionsvetenskap (men överlappar även delvis med ex. idéhistoria, sociologi och litteraturvetenskap). Fältet spänner över områden som kabbala, alkemi, rosenkreutzar-rörelsen, frimureriet, 1800-talets ockultism och samtidsfenomen som wicca, satanism och new age. Kursen ger en orientering inom detta fält, gällande såväl empiri som teoretiska perspektiv. Fokus ligger på tiden ca år 1800 till i dag, med ett inledande moment som belyser den förhistoria som finns i senantikt tankegods. Esoteriska strömningars växelverkan med konst, litteratur och politik lyfts fram särskilt, vilket bidrar till en fördjupad förståelse för hur kunskap om fältet begripliggör ofta förbisedda aspekter av ett flertal centrala inslag i västerländsk kulturhistoria.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är nödvändig.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Deveney, John Patrick
 • Artikeltitel: Spiritualism
 • År/Volym/nr/sidor: Leiden: Brill, 2005, s. 1074-1082.
 • Tidskrift: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.)
 • Kommentar: E-resurs (tillgänglig online via MiUns bibliotek)
 • Författare/red: Faxneld mfl.
 • Titel: Kompendium
 • Kommentar: Kommer att finnas tillgängligt på lärplattformen moodle vid kursstart.
 • Författare/red: Faxneld, Per & Fyhr, Mattias (red.)
 • Titel: Förborgade tecken: Esoterism i västerländsk litteratur
 • Förlag: Umeå: H:Ströms,
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Fyhr, Mattias
 • Titel: Död men drömmande: H. P. Lovecraft och den magiska modernismen
 • Förlag: Lund: Ellerströms
 • Upplaga: 2006
 • Författare: Gilbert, Robert A.
 • Artikeltitel: Hermetic Order of the Golden Dawn
 • År/Volym/nr/sidor: Leiden: Brill, s. 544-550.
 • Tidskrift: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism,Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.)
 • Kommentar: E-resurs (tillgänglig online via MiUns bibliotek)
 • Författare: Hangraaff, Wouter J.
 • Artikeltitel: Occult/Occultism
 • År/Volym/nr/sidor: Leiden: Brill 2005, s. 884–889.
 • Tidskrift: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.)
 • Kommentar: E-resurs (tillgänglig online via MiUns bibliotek)
 • Författare/red: Johnsson, Henrik
 • Titel: Det oändliga sammanhanget: August Strindbergs ockulta vetenskap
 • Förlag: Stockholm: Malört
 • Upplaga: 2015
 • Författare: Laurant, Jean-Pierre
 • Artikeltitel: Lévi, Éliphas
 • År/Volym/nr/sidor: Leiden: Brill, 2005, s. 689–692.
 • Tidskrift: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.)
 • Kommentar: E-resurs (tillgänglig online via MiUns bibliotek)
 • Författare/red: Partridge, Christopher
 • Titel: Re-enchantement of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture, vol. 1
 • Förlag: London: T & T Clark
 • Upplaga: 2004
 • Författare: Pearson, Joanne E.
 • Artikeltitel: Neopaganism
 • År/Volym/nr/sidor: Leiden: Brill, 2005, s. 828–834.
 • Tidskrift: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.)
 • Kommentar: E-resurs (tillgänglig online via MiUns bibliotek)
 • Författare: Santucci, James A.
 • Artikeltitel: Theosophical Society
 • År/Volym/nr/sidor: Leiden: Brill, s. 1114-1123.
 • Tidskrift: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.)
 • Kommentar: E-resurs (tillgänglig online via MiUns bibliotek)
 • Författare/red: Stuckrad, Kocku von
 • Titel: Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge
 • Förlag: London: Equinox
 • Upplaga: 2005