Religionsvetenskap GR (A), Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion, 7,5 hp

Religious Science BA (A), Introduction to Yoga, Practice and Conceptualization, from Perspective of History of Religions, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK035G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-09-01
 • Fastställd: 2020-09-07
 • Senast ändrad: 2020-09-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om olika konstruktioner av yoga ur ett historiskt perspektiv. Kursen syftar vidare till att ge studenten förståelse för den mångfald av praktiker och föreställningar som inbegrips i yoga, både i dåtid och nutid, i Indien och globalt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
-sammanfatta tillämpliga källor som berör yoga.
-referera tillämpliga källor som berör yoga.
-identifiera olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning.
-identifiera religionsvetenskapligt relevanta begrepp i olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning.
-analysera förmedlingen av olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning.
-på ett klart och tydligt sätt referera, sammanfatta och analysera såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Kursen innehåller en grundläggande religionshistorisk genomgång av yoga som bestående av olika former av praktiker och föreställningar. Teoretiska och praktiska aspekter av yoga behandlas. Både nutida och dåtida aspekter av yoga behandlas utifrån ett transnationellt perspektiv. Fokus läggs på den mångfald av föreställningar som finns och vem det är som definierar yoga i sina olika former.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på distans med föreläsningar, gruppövningar, seminarier och en examinerande obligatorisk redovisning.

Examination

2101: Muntlig uppgift, Redovisning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Betyg G krävs för att få godkänt på kursen i det fall övriga två examinationer godkänts. Endast godkänt på den muntliga uppgiften ger inga kurspoäng.

2102: Skriftlig uppgift, PM, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Dugga, Webbtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Tillgång till dator, headset med hörlurar och mikrofon samt internetuppkoppling krävs för att kunna delta i kursen.
Möjlighet att installera programvaror på datorn är en förutsättning.

Förmåga att kunna tillgodogöra sig kursmaterial på engelska är viktigt eftersom kurslitteraturen endast är engelskspråkig.

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Religionsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i ämnet.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Valfri film med yoga som tema
 • Författare/red: Byrne, Jane & Singleton, Mark (red.)
 • Titel: Yoga in the modern world: Contemporary prespectives
 • Kommentar: Läses i urval, tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek
 • Författare/red: Doniger, Wendy
 • Titel: On Hinduism
 • Kommentar: Läses i urval, tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek
 • Författare/red: Flood, Gavin
 • Titel: The Blackwell Companion to Hinduism
 • Kommentar: Läses i urval, tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek.
 • Författare/red: Knott, Kim
 • Titel: Hinduism, a very short introduction
 • Upplaga: 2a upplagan, 2016
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: Observera upplagan
 • Författare/red: Singleton, Mark
 • Titel: Yoga Body: The origin of modern posture practice
 • Kommentar: Läses i urval, tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek.
 • Författare/red: White, David Gordon
 • Titel: Sinister yogis
 • Kommentar: Läses i urval, tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek.
 • Författare/red: White, David Gordon
 • Titel: Yoga in practice
 • Kommentar: Läses i urval, tillgänglig som e-bok via Mittuniversitetets bibliotek.
Material i form av artiklar kan tillkomma och görs i förekommande fall tillgängliga via lärplattformen.

Sidan uppdaterades 2020-10-26