Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Religious studies BA (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK005G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-08
Fastställd: 2010-09-21
Senast ändrad: 2014-11-24
Giltig fr.o.m: 2015-01-07

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till religionsfilosofiska frågeställningar med särskild vikt vid hur religionsfilosofiska diskussioner kan bedrivas över religionsgränserna. Fornnordisk religion introduceras. Vidare syftar kursen till att orientera om nya religiösa fenomen i dagens Sverige, hur äldre tiders religion används i dessa samt hur dessa kan analyseras utifrån olika sociologiska perspektiv. Teoretiska och metodologiska perspektiv fördjupas och breddas samt appliceras i form av ett kortare arbete som genomförs med viss självständighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig färdighet i att
- med viss självständighet använda religionsvetenskapliga teorier och
metoder
- med viss självständighet genomföra en kortare religionsvetenskaplig
undersökning
- på ett pedagogiskt sätt skriftligt och muntligt presentera religionsveten-
skapligt relevanta problemställningar
- visa grundläggande kännedom om för religionsfilosofin centrala
frågeställningar, såväl ur västliga som östliga traditioners perspektiv
- identifiera centrala motiv i fornnordisk religion
och med viss självständighet analysera dessa utifrån religionsvetenskapliga
teorier
- identifiera centrala motiv i nyare religiösa strömningar i dagens Sverige
och med viss självständighet analysera dessa utifrån religionsvetenskapliga
teorier
- identifiera religioners legitimeringsstrategier och med viss självständighet
analysera dessa utifrån religionsvetenskapliga teorier

Innehåll

Delkurs 1, Introduktion i religionsfilosofi (Philosophy of religion), 7,5 hp.
Kursen innehåller en introduktion till religionsfilosofiska frågeställningar. Problemställningar från såväl östliga som västliga traditioner studeras. Dessutom analyseras hur perspektiv från olika religioner kan diskuteras på ett traditionsöverskridande sätt. På så vis tillämpas kunskaper om världsreligionerna från grundkursen och fördjupas med nya perspektiv och frågeställningar.

Delkurs 2, Introduktion till fornnordisk religion (An introduction to Old Norse Religion), 7,5 hp.
Kursen introducerar centrala motiv i fornnordisk religion. Källmaterialet till den vikingatida religionen används aktivt för att belysa den forskning som bedrivs inom området. Den nordiska vikingatida religionen kontextualiseras med andra indigena religioner, bland annat den samiska.

Delkurs 3, Nyare religiösa fenomen i dagens Sverige (New religious phenomena in present day Sweden) , 6 hp.
I kursen presenteras religionssociologiska perspektiv på religion i dagens Sverige. Särskild vikt läggs vid studiet av interaktionen mellan minoritets- och majoritetsreligion samt institutionaliserad och ickeinstitutionaliserad religion. Studiet av nyare religiösa fenomen förutsätter kunskap om äldre religion för att möjliggöra identifiering av hur receptionen av dessa fungerar identitestuppbyggande och legitimerande i nyare religiösa yttringar i dagens Sverige. På så sätt tillämpas och fördjupas kunskaper från grundkursen och tidigare delkurser vid studiet av nyare religiösa fenomen samt berikas med nya teoretiska perspektiv.

Delkurs 4, uppsats (Essay), 9,0 hp.
Kursen består av ett religionsvetenskapligt uppsatsarbete om cirka 20 sidor. Särskild vikt läggs vid övning i muntlig och skriftlig framställning, främst på svenska men även på engelska.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Religionsvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

För den nätbaserade kursern gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

För delkurs 1-3 gäller följande examinationsform: För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. I det avslutande skriftliga momentet uppmuntras studenten att reflektera över vilken progression som uppnåtts från det första skriftliga utkastet till den sista bearbetningen. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form. Denna reflektion är i sig viktig för det framtida yrkeslivet. Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

För delkurs 4 gäller följande examinationsform: Examinationen består av författandet av en religionsvetenskapligt grundad uppsats på cirka 20 sidor. Denna ska presenteras och försvaras muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten granska en uppsats och presentera sina synpunkter vid ett seminarium. Kvaliteten i såväl försvaret av den egna uppsatsen som i granskningen av en annan uppsats samt övrigt aktivt seminariedeltagande påverkar betyget.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Titel: Religionsfilosofi: Ytterligare artiklar eller källtexter om cirka 150 sidor kan tillkomma.
Kommentar: ca 150 s.

Författare/red: Clunies Ross, Margaret
Titel: Hedniska ekon - myt och samhälle i fornnordisk litteratur
Upplaga: 1998
Förlag: Daidalos
Kommentar: 384 s.

Författare/red: Steinsland, Gro
Titel: Fornnordisk religion
Upplaga: 2007
Förlag: Natur och kultur
Kommentar: 568 sidor.

Moment 2

Författare/red: Ed by Gary E Kessler 1999,
Titel: Philosophy of religion-Toward a global perspective
Upplaga: 1999
Förlag: Wadsworth
Kommentar: 581 sid.

Moment 3

Författare/red: Frisk, Liselotte & Peter Åkerbäck
Titel: Den mediterande dalahästen: religion på nya arenor i samtidens Sverige
Upplaga: Senaste
Förlag: Dialogos
Kommentar: 240 s.

Författare/red: Furuseth, Inger & Repstad, Pål
Titel: Religionssociologi: en introduktion
Upplaga: 2005
Förlag: Liber
Kommentar: 308 sidor.

Författare/red: Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.)
Titel: Religion i Sverige
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Dialogos förlag
Webbadress: 2008 (2011)
Kommentar: 250 s.

Författare/red: Valfri
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Valfri kortare text/hemsida/film eller liknande från nyandlig grupp/författare eller ny religiös rörelse att analysera.

Moment 4

Författare/red: Jarrick, Arne och Olle Josephsson
Titel: Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 133 s.

Kurslitteraturlistan kommer att kompletteras innan kursstart.