Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (B), I, 15 hp

Religious studies BA (B), I, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK015G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): I
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-05
Fastställd: 2013-02-08
Senast ändrad: 2014-04-07
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till religionsfilosofiska frågeställningar med särskild vikt vid hur religionsfilosofiska diskussioner kan bedrivas över religionsgränserna. Fornnordisk religion introduceras, med särskild hänsyn till den vikingatida religionens samtida kontext.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig färdighet i att
- med viss självständighet använda religionsvetenskapliga teorier och
metoder
- på ett pedagogiskt sätt skriftligt och muntligt presentera religionsveten-
skapligt relevanta problemställningar
- visa grundläggande kännedom om för religionsfilosofin centrala
frågeställningar, såväl ur västliga som östliga traditioners perspektiv
- identifiera centrala motiv i fornnordisk religion och med viss självständighet analysera dessa utifrån religionsvetenskapliga
teorier

Innehåll

Delkurs 1, Introduktion till fornnordisk religion och dess receptionshistoria, 7,5 hp. Course 1: Introduction to Old Norse Religion and its later reception, 7,5 Credits.
Kursen introducerar centrala motiv i fornnordisk religion. De teoretiska perspektiven fördjupas genom ett studium av den vikingatida religionens religiösa kontext.

Delkurs 2, Introduktion i religionsfilosofi, 7,5 hp. Course 1: Introduction to religious philosophy, 7,5 Credits.
Kursen innehåller en introduktion till religionsfilosofiska frågeställningar. Problemställningar från såväl östliga som västliga traditioner studeras. Dessutom analyseras hur perspektiv från olika religioner kan diskuteras på ett traditionsöverskridande sätt. På så vis tillämpas kunskaper om världsreligionerna från grundkursen och fördjupas med nya perspektiv och frågeställningar.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Religionsvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

För den nätbaserade kursen gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till Internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

För delkurs 1-2 gäller följande examinationsform: För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform genom seminarier och kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter. Om en student uteblir från mer än ett seminarium i en delkurs krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Graham Harvey
Titel: Indigenous Religions - A Companion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Continuum International
Kommentar: Urval om ca 200 sidor

Författare/red: Margaret Clunies Ross
Titel: Hedniska ekon: myt och samhälle i fornnordisk litteratur
Upplaga: 1998
Förlag: Daidalos
Kommentar: 384 sidor

Författare/red: Steinsland, Gro
Titel: Fornnordisk religion
Upplaga: 2007
Förlag: Natur och kultur
Kommentar: Urval om ca 400 sidor

Moment 2

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Ytterligare material kommer att finnas tillgängligt på Lärplattformen.

Författare/red: Ed by Gary E Kessler
Titel: Philosophy of religion-Toward a global perspective
Upplaga: 1999
Förlag: Wadsworth
Kommentar: 581 sid.

Religionsfilosofi: Ytterligare artiklar eller källtexter om cirka 150 sidor kan tillkomma.