Kursplan för Religionsvetenskap GR (C), 30 hp

Religious Studies BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK006G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2010-09-21
 • Senast ändrad: 2013-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-02

Syfte

Kursen syftar till att ge förtrogenhet i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till ökad självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig färdighet i att
- självständigt och med grund i vetenskaplig metod analysera religions-
vetenskapliga problemställningar
- självständigt välja ut ett avgränsat problemområde
- självständigt genomföra en på religionsvetenskaplig metod grundat större arbete
- på ett pedagogiskt kvalificerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för under-
sökningens resultat

Innehåll

Delkurs 1, Religionsvetenskaplig teoretisk fördjupning, 7,5 hp.
Kursen innehåller fördjupning i vetenskaplig teori och metod. Stor vikt läggs vid övning i muntlig och skriftlig framställning. Utvecklandet av en kreativ seminariemiljö där reflektion kring den egna rollen som vetenskapsperson står i centrum. Vid sidan av den obligatoriska litteraturen väljer studenten i samråd med läraren ut teoretiskt och- eller metodologiskt relevant litteratur som berör något eller några av delkursens områden. Denna litteratur bearbetas och presenteras muntligt och skriftligt. De teoretiska frågeställningarna knyts till tidigare inhämtade ämneskunskaper så att en fördjupning i relation till tidigare kurser klart kan påvisas.

Delkurs 2, fördjupat litteraturstudium, 7,5 hp.
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Delkurs 3, religionsvetenskapligt självständigt arbete, 15 hp.
Studenten genomför med stor självständighet en för religionsvetenskapen relevant undersökning. Denna ska vara baserade på vetenskaplig teori och metod. Arbetet omfattar cirka 50 sidor och stor vikt läggs vid framställningens pedagogiska kvalitet. Seminariearbetet ger såväl tillfälle till övning i muntlig framställning som till reflektion över den egna rollen som vetenskapsperson.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet Religionsvetenskap GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive självständigt arbete, från Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

För delkurs 1-2 gäller följande examinationsform: För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. I det avslutande skriftliga momentet uppmuntras studenten att reflektera över vilken progression som uppnåtts från det första skriftliga utkastet till den sista bearbetningen. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form. Denna reflektion är i sig viktig för det framtida yrkeslivet. Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.
För delkurs 3 gäller följande examinationsform: Examinationen består av författandet av en religionsvetenskapligt grundad uppsats på cirka 50 sidor. Denna ska presenteras och försvaras muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten granska en uppsats och presentera sina synpunkter vid ett seminarium. Kvaliteten i såväl försvaret av den egna uppsatsen som i granskningen av en annan uppsats samt övrigt aktivt seminariedeltagande påverkar betyget.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Heelas, Paul & Woodhead, Linda
 • Titel: The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality.
 • Ort: Malden, Mass.
 • Förlag: Blackwell.
 • Upplaga: (2005)
 • Kommentar: s 204.
 • Författare/red: Stark, Rodney & Finke, Roger
 • Titel: Acts of faith: explaining the human side of religion.
 • Ort: Berkeley
 • Förlag: University of California Press
 • Upplaga: (2000)
 • Kommentar: s. 343
 • Författare/red: Stausberg, Michael (red.)
 • Titel: Contemporary theories of religion: a critical companion.
 • Ort: Abingdon, U.K.
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: (2009)
 • Kommentar: s. 309
Moment 1
 • Författare/red: För delkurs 1 tillkommer ytterligare 250 sidor litteratur som väljs ut i samråd mellan lärare och student.
Moment 2
 • Författare/red: Litteraturlista omfattande cirka 1500 sidor utarbetas av studenten i samråd med läraren. Litteraturen ska ha relevans för det avslutande uppsatsarbetet
Moment 3
 • Författare/red: Kompendium om uppsatsskrivning. Tillhandahållls av institutionen