Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (C), C1, 15 hp

Religious Studies BA (C), C1,15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK024G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): C1
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-02-16
Senast ändrad: 2015-02-16
Giltig fr.o.m: 2015-05-29

Syfte

Kursen syftar till att ge förtrogenhet i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig färdighet i att
- självständigt och med grund i vetenskaplig metod analysera religions-
vetenskapliga problemställningar
- självständigt välja ut ett avgränsat problemområde

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1, Religionsvetenskaplig teoretisk fördjupning, 7,5 hp.
(Immersed theoretical studies, 7,5 credits)
Kursen innehåller fördjupning i vetenskaplig teori och metod. Stor vikt läggs vid övning i muntlig och skriftlig framställning. Utvecklandet av en kreativ seminariemiljö där reflektion kring den egna rollen som vetenskapsperson står i centrum. Vid sidan av den obligatoriska litteraturen väljer studenten i samråd med läraren ut teoretiskt och- eller metodologiskt relevant litteratur som berör något eller några av delkursens områden. Denna litteratur bearbetas och presenteras muntligt och skriftligt. De teoretiska frågeställningarna knyts till tidigare inhämtade ämneskunskaper så att en fördjupning i relation till tidigare kurser klart kan påvisas.

Delkurs 2, Fördjupat litteraturstudium, 7,5 hp.
(Immersed literary studies, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskap GR (A), 30 hp samt minst 22,5 hp från Religionsvetenskap GR (B) inkl självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Delkursernas examination sker löpande, dvs ett antal mindre examinationsuppgifter görs löpande under kursernas gång. På så vis fördelas arbetsinsatsen jämnt över kursen och främjar inlärningen. Den kontinuerliga examination och betygsättningen är tänkt att främja självreflektion och progression.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd ska vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Heelas, Paul & Woodhead, Linda
Titel: The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality.
Upplaga: 2005
Förlag: Blackwell
Kommentar: s. 204

Författare/red: Stark, Rodney & Finke, Roger
Titel: Acts of faith: explaining the human sida of religion
Upplaga: 2000
Förlag: University of California Press
Kommentar: s.343

Författare/red: Stausberg, Michael (red)
Titel: Contemporary theories of religion: a critical companion
Upplaga: 2009
Förlag: Routledge
Kommentar: s.309

För delkurs 1 tillkommer ytterligare 250 sidor litteratur som väljs ut i samråd mellan lärare och student.

För delkurs 2 utarbetas litteraturlistan omfattande ca 1500 sidor av studenten i samråd med läraren. Litteraturen ska ha relevans för det avslutande uppsatsarbetet.