Kursplan

Kursplan för Religionsvetenskap GR (C), C2 Självständigt arbete, 15 hp

Religious Studies BA (C), Bachelor's Essay, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK025G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): C2 Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig avdelning: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2014-11-14
 • Fastställd: 2015-02-17
 • Senast ändrad: 2015-02-17
 • Giltig fr.o.m: 2015-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge förtrogenhet i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till ökad självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
- självständigt genomföra en på religionsvetenskaplig metod grundat större arbete
- på ett pedagogiskt kvalificerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för under-
sökningens resultat

Innehåll

Studenten genomför med stor självständighet en för religionsvetenskapen relevant undersökning. Denna ska vara baserade på vetenskaplig teori och metod. Arbetet omfattar cirka 50 sidor och stor vikt läggs vid framställningens pedagogiska kvalitet. Seminariearbetet ger såväl tillfälle till övning i muntlig framställning som till reflektion över den egna rollen som vetenskapsperson.

Behörighet

Grundläggande behörighet För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskap GR (A), 30 hp, minst 22, 5 hp från Religionsvetenskap GR (B), 30 hp inkl självständigt arbete samt Religionsvetenskap GR (C), C1, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av handledning och seminarier.

Examination

Examinationen består av författandet av en religionsvetenskapligt grundad uppsats på cirka 50 sidor. Denna ska presenteras och försvaras muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten granska en uppsats och presentera sina synpunkter vid ett seminarium. Kvaliteten i såväl försvaret av den egna uppsatsen som i granskningen av en annan uppsats samt övrigt aktivt seminariedeltagande påverkar betyget.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Kompendium om uppsatsskrivning tillhandahålls av avdelningen.