Studier i svenska som andraspråk har du nytta av i många olika yrken, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. I kurserna ligger stor tonvikt på hur ett andraspråk lärs in och andraspråkstalares situation i ett nytt hemland. Begrepp som kultur, migration, etnicitet och identitet problematiseras och diskuteras liksom faktorer som påverkar språkinlärningen.

Studierna i svenska som andraspråk på grundnivå, GR (A och B), ger dig en introduktion i de olika områden som ingår i det aktuella fältet. Teorier om till exempel andraspråksinlärning och andraspråksutveckling behandlas och det didaktiska perspektivet lyfts för att få en koppling mellan teori och praktik. Detta avspeglas i kurslitteraturen, arbetsuppgifter och diskussioner i klassrummet. Både ämnesteoretisk och ämnesdidaktiska inslag ingår alltså i kurserna.

I svenska som andraspråk ingår åtta kurser om 7,5 hp vardera. Var och en av kurserna har sin speciella inriktning, till exempel andraspråksinlärning, svenska språket ur ett tvärspråkligt perspektiv, språksociologi och migration. Den sista kursen på B-nivå, Svenska som andraspråk B4, består av ett uppsatsmoment där du genomför en undersökning och redovisar resultaten i skriftlig form. Stort fokus ligger på didaktiska inslag då kurserna i svenska kan användas för den som vill undervisa elever med annat modersmål än svenska och söka behörighet för det.

Sidan uppdaterades 2017-06-02