Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp

Swedish as a Second Language Ba (A), Learning and Developing a Second Language A4, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS004G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-06-12
 • Fastställd: 2017-08-24
 • Senast ändrad: 2018-11-13
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-14

Syfte

Kursens huvudsakliga syfte är att ge den studerande kunskaper om andraspråksinlärning och flerspråkighet. Kursen ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för teorier och modeller för andraspråksinlärning,
- redogöra för andraspråksinlärning i ett didaktiskt perspektiv,
- redogöra för inlärarspråkets variation och utveckling,
redogöra för interaktionens roll vid andraspråksinlärning
Färdighet och förmåga
- identifiera, definiera och tillämpa centrala begrepp inom andraspråksforskning,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera och reflektera kring olika metoder för språkundervisning.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på andraspråksinlärning. Fokus ligger på hur ett andraspråk lärs in och vilka faktorer som påverkar språkinlärningen. Begrepp som interimspråk, övergeneraliseringar, kodväxling och transfer problematiseras under kursens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursens huvudsakliga inriktning är på ämnet svenska som andraspråk i skolan och andraspråksinlärning samt -utveckling. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

M100: Andraspråksinlärning, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
 • Titel: Språktypologi och språksläktskap
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Flyman Mattsson, Anna
 • Titel: Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Stärk språket - Stärk lärandet
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Hajer Maaike & Meestringa Theun
 • Titel: Språkinriktad undervisning. En handbok.
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red)
 • Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.
Stencilerat material samt ett valbart alternativ i samråd med läraren.