Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp

Swedish as a Second Language Ba (A), Culture and Migration A3, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS003G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kultur och migration A3
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2017-11-20
Giltig fr.o.m: 2018-01-15

Syfte

Kursen har en huvudsaklig inriktning mot språksociologiska aspekter på flerspråkighet samt kultur och migration. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av : A1 med inriktning mot fonologi och språksociologi, A2 med inriktning mot grammatik och A4 med inriktning mot andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- identifiera, definiera och tillämpa språksociologiska grundbegrepp,
- redogöra för olika sidor av samband mellan språk och samhälle,
- redogöra för och diskutera samband mellan språk och identitet
Färdighet och förmåga
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera kring innebörden i begreppen kultur och migration,
- diskutera och reflektera kring attityder till språkliga varieteter och hur de påverkar sistuationen i det flerspråkiga samhället.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning mot språksociologi med tonvikt på flerspråkighet och andraspråkstalares situation i ett nytt hemland. Begrepp som kultur, identitet och migration problematiseras under kursens gång. Invandringens historia i Sverige och svensk migrationspolitik belyses också.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber

Författare/red: Bakhtiari, Marjaneh
Titel: Kalla det vad fan du vill
Upplaga: 2005
Kommentar: Skönlitteratur.

Författare/red: Bergman, Pirkko
Titel: Andraspråkseleverna och deras förutsättningar. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk - ett referensmaterial. S. 21-30
Upplaga: 2003
Förlag: Skolverket och Liber
Kommentar: S. 21-30. Finns på nätet.

Författare/red: Bergman, Pirkko
Titel: Två olika svenskämnen - två kursplaner. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk - ett referensmaterial.
Upplaga: 2003
Förlag: Skolverket och Liber
Kommentar: S. 31-45. Finns på nätet.

Författare/red: Hylland Eriksen, Thomas
Titel: Etnicitet och nationalism
Upplaga: 2006
Förlag: Nya Doxa
Kommentar: Kommentar: kapitel 1, 2, 4, 6 och 7.

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans
Titel: Möten i mångfaldens skola
Upplaga: 2001
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Mahmood, Qaisar
Titel: Jakten på svenskheten
Förlag: Natur och Kultur
Kommentar: Finns som pocket

Författare/red: Mayi, Nazif
Titel: I kläm mellan olika kulturer.
Upplaga: 2009
Förlag: Kurdiska Institutet
Kommentar: Beställs från Kurdiska institutet: kurdiskainstitutet@yahoo.se

Författare/red: Mayi, Nazif
Titel: Kulturella olikheter i uppfostran och undervisning.
Upplaga: 2009
Förlag: Kurdiska Institutet
Kommentar: Beställs från Kurdiska intitutet: kurdiskainstitutet@yahoo.se

Författare/red: Sernhede, Ove
Titel: Ungdom och svart identifikation. I: Ahmadi, Nader (red.). Ungdom, kulturmöten, identitet.
Upplaga: 2003
Kommentar: S. 79-105.

Författare/red: Sjögren, Annick
Titel: Kulturens roll i identitetens byggande. I: Ahmadi Nader (red.), Ungdom, kulturmöten, identitet.
Upplaga: 2003
Förlag: Statens institutionsstyrelse och Liber AB
Kommentar: S. 17-48.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan för svenska
Kommentar: Finns på nätet.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan för svenska som andraspråk
Kommentar: Finns på nätet.

Stencilerat material enligt lärarens anvisningar tillkommer.