Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp

Swedish as a Second Language Ba (A), Culture and Migration A3, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS003G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kultur och migration A3
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-06-12
 • Fastställd: 2017-08-24
 • Senast ändrad: 2018-06-04
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-04

Syfte

Kursen har en huvudsaklig inriktning mot språksociologiska aspekter på flerspråkighet samt kultur och migration. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av : A1 med inriktning mot fonologi och språksociologi, A2 med inriktning mot grammatik och A4 med inriktning mot andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- identifiera, definiera och tillämpa språksociologiska grundbegrepp,
- redogöra för olika sidor av samband mellan språk och samhälle,
- redogöra för och diskutera samband mellan språk och identitet
Färdighet och förmåga
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera kring innebörden i begreppen kultur och migration,
- diskutera och reflektera kring attityder till språkliga varieteter och hur de påverkar sistuationen i det flerspråkiga samhället.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning mot språksociologi med tonvikt på flerspråkighet och andraspråkstalares situation i ett nytt hemland. Begrepp som kultur, identitet och migration problematiseras under kursens gång. Invandringens historia i Sverige och svensk migrationspolitik belyses också.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

M100: Språksociologi och flerspråkighet, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bakhtiari, Marjaneh
 • Titel: Kalla det vad fan du vill
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Skönlitteratur.
 • Författare/red: Hylland Eriksen, Thomas
 • Titel: Etnicitet och nationalism
 • Ort: Nora
 • Förlag: Nya Doxa
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Kommentar: kapitel 1, 2, 4, 6 och 7.
 • Författare/red: Håkansson, Gisela
 • Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Mahmood, Qaisar
 • Titel: Jakten på svenskheten
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Kommentar: Finns som pocket
 • Författare/red: Mayi, Nazif
 • Titel: I kläm mellan olika kulturer.
 • Ort: Vårby
 • Förlag: Kurdiska Institutet
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Beställs från Kurdiska institutet: kurdiskainstitutet@yahoo.se
 • Författare/red: Mayi, Nazif
 • Titel: Kulturella olikheter i uppfostran och undervisning.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Kurdiska Institutet
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Beställs från Kurdiska intitutet: kurdiskainstitutet@yahoo.se
 • Författare/red: Sernhede, Ove
 • Titel: Ungdom och svart identifikation. I: Ahmadi, Nader (red.). Ungdom, kulturmöten, identitet.
 • Förlag: Statens institutionsstyrelse och Liber AB
 • Upplaga: 2003
 • Kommentar: S. 79-105.
 • Författare/red: Sjögren, Annick
 • Titel: Kulturens roll i identitetens byggande. I: Ahmadi Nader (red.), Ungdom, kulturmöten, identitet.
 • Förlag: Statens institutionsstyrelse och Liber AB
 • Upplaga: 2003
 • Kommentar: S. 17-48.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Greppa flerspråkigheten!
 • Kommentar: Finns på nätet
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
 • Kommentar: Finns på nätet
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan för svenska
 • Kommentar: Finns på nätet.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan för svenska som andraspråk
 • Kommentar: Finns på nätet.
Stencilerat material enligt lärarens anvisningar tillkommer.