Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS002G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-06-12
 • Fastställd: 2017-08-24
 • Senast ändrad: 2017-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-15

Syfte

Kursen har en huvudsaklig inriktning på det svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och ämnet svenska som andraspråk i skolan, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- identifiera, definiera och reflektera över morfologiska, syntaktiska och semantiska grundbegrepp,
- redogöra för språkspecifika strukturer i svenska språket (morfologi, syntax och semantik),
- redogöra för grundläggande begrepp inom språktypologi

Färdighet och förmåga:
- analysera och dokumentera andraspråksinlärares skriftliga produktion,
- utföra performansanalys av andraspråksinlärares skriftliga produktion,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation,

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- föreslå och reflektera över pedagogiska åtgärder som utvecklar andraspråksinlärarens skriftliga kompetens (textuellt och organisatoriskt),
- problematisera och reflektera över didaktiska aspekter på grammatik i andraspråksundervisning.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning mot det svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv. Svenska språkets morfologi, syntax och lexikon beskrivs och analyseras. Fokus ligger på sådana drag i svenska språket som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Under kursens gång analyseras utveckling av grammatiska strukturer i andraspråksinlärares skriftliga produktion. Grammatikundervisningens roll för den språkliga utvecklingen diskuteras och problematiseras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursens huvudsakliga inriktning är på svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

M110: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig salstentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Pirko Bergman (red.)
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: HLS Förlag
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
 • Titel: Språktypologi och språksläktskap
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell grammatik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell grammatik. Övningsbok
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Håkansson, Gisela
 • Titel: Utveckling och variation i svenska som ansdraspråk enligt processbarhetsteorin. I: Hyltenstam, K., Lindberg I. (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: S. 153–169.
 • Författare/red: Källström, Roger
 • Titel: Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplaner i svenska som andraspråk
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se.
Stencilerat material tillkommer.