Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

Swedish as a Second Language Ba (A), Pronounciation and Communication A1, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS001G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Uttal och kommunikation A1
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2018-05-15
Senast ändrad: 2018-05-16
Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursen har en huvudsaklig inriktning på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenska språkets fonologi. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt perspektiv,
- identifiera, definiera och tillämpa fonologiska grundbegrepp,
- redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv

Färdighet och förmåga:
- beskriva och diskutera skillnader och likheter mellan styrdokumenten för skolämnena svenska och svenska som andraspråk,
- analysera inlärares muntliga produktion i en lärsituation,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- föreslå och reflektera över pedagogiska åtgärder som utvecklar andraspråksinlärarens muntliga kompetens.

Innehåll

Kursen omfattar två moment:
1. Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 hp. Momentet behandlar skolämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och nutida perspektiv. Likheter och skillnader i styrdokumenten för skolämnena svenska och svenska som andraspråk belyses och problematiseras.
2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Uttalsundervisningens roll för den språkliga utvecklingen diskuteras och problematiseras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursens huvudsakliga inriktning är på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenska språkets uttal och fonologi. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 hp:
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

Fonetik och fonologi, 5 hp:
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Axelsson, Monica
Titel: Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 547-577

Författare/red: Damber, Ulla
Titel: Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 661-684

Författare/red: Mayi, Nazif
Titel: Kulturella olikheter i barnuppfostran och undervisning.
Upplaga: 2009
Förlag: Kurdiska institutet
Kommentar: Beställs från Kurdiska institutet: kurdiskainstitutet@yahoo.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Få syn på språket – ett kommentarsmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.
Upplaga: 2012
Förlag: Fritzes

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Nya språket lyfter – diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011
Upplaga: 2011
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer.
Upplaga: 2012
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Tingbjörn, Gunnar
Titel: Svenska som andraspråk i ett utbildningsperspektiv – en tillbakablick. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Upplaga: 1 uppl. 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 743–761.

Moment 2

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber

Författare/red: Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög
Titel: Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 437–457.

Författare/red: Kjellin, Olle
Titel: Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen
Upplaga: 2002
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Lundström-Holmberg, Eva & af Trampe, Peter
Titel: Elementär fonetik. En kurs i artikulatorisk fonetik
Upplaga: 1993
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thorén, Bosse
Titel: Svensk fonetik för andraspråksundervisningen
Upplaga: 2014
Förlag: Vulkan