Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Andraspråksutveckling B2, 7,5 hp

Swedish as a second language (BA), Second language development B2, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS006G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Andraspråksutveckling B2
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2018-09-03

Syfte

Kursens syfte är ge fördjupade kunskaper om flerspråkiga elevers andraspråksutveckling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och resonera kring olika aspekter av flerspråkighet,
- redogöra för tal- och skriftspråkets olika funktioner,
- analysera olika typer av texter, både skrivna och talade, med hjälp av olika analysmetoder,
- redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett
ämnesdidaktiskt perspektiv,
- presentera sina kunskaper och resultat skriftligt och muntligt på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer och regler för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på andraspråksutveckling och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.
Kursen innehåller:
- olika aspekter av flerspråkighet
- läs- och skrivutveckling på ett andraspråk i olika åldrar
- analys av andraspråksinlärares skrivna och talade texter
- sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kurserna Svenska som andraspråk A1-A4.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro är obligatorisk på alla träffar.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Abrahamsson, Niclas
Titel: Andraspråksinlärning
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.

Författare/red: Abrahamsson, Tua, Bergman, Pirkko (red.)
Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
Upplaga: 2005
Förlag: Stockholms universitets förlag
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.

Författare/red: Gibbons. Pauline
Titel: Lyft språket, lyft tänkandet
Upplaga: 2010
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hajer Maaike & Meestringa Theun
Titel: Språkinriktad undervisning
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hyltenstam, Kenneth
Titel: Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga. I: Ericson, B. (red) Utredning av läs- och skrivsvårigheter
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 305-339.

Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.)
Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.

Författare/red: Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna
Titel: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Wedin, Åsa
Titel: Vägen till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Ett antal aktuella artiklar tillkommer.