Svenska som andraspråk GR (B), Andraspråksutveckling B2, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Andraspråksutveckling B2, 7,5 hp

Swedish as a second language (BA), Second language development B2, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS006G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Andraspråksutveckling B2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2017-08-24
 • Senast ändrad: 2020-05-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är ge fördjupade kunskaper om flerspråkiga elevers andraspråksutveckling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och resonera kring olika aspekter av flerspråkighet,
- redogöra för tal- och skriftspråkets olika funktioner,
- analysera olika typer av texter, både skrivna och talade, med hjälp av olika analysmetoder,
- redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett
ämnesdidaktiskt perspektiv,
- presentera sina kunskaper och resultat skriftligt och muntligt på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer och regler för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på andraspråksutveckling och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.
Kursen innehåller:
- olika aspekter av flerspråkighet
- läs- och skrivutveckling på ett andraspråk i olika åldrar
- analys av andraspråksinlärares skrivna och talade texter
- sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kurserna Svenska som andraspråk A1-A4.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro är obligatorisk på alla träffar.

Examination

M100: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, Niclas
 • Titel: Andraspråksinlärning
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua, Bergman, Pirkko (red.)
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Stockholms universitets förlag
 • Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.
 • Författare/red: Hajer Maaike & Meestringa Theun
 • Titel: Språkinriktad undervisning
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth
 • Titel: Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga. I: Ericson, B. (red) Utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: S. 305-339.
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.)
 • Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna
 • Titel: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Svensson, Gudrun
 • Titel: Transspråkande i praktik och teori
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur

En avhandling och aktuella artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-05-13