Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp

Swedish as a second language (BA), Teaching materials and fiction i school B3, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS007G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2017-08-24
Giltig fr.o.m: 2018-09-03

Syfte

Kursens syfte är att låta den studerande fördjupa sig inom områdena formell språkinlärning samt orientera sig inom områdena läromedel och bedömning av andraspråksinlärares språkfärdigheter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha fördjupade kunskaper om klassrummet som språkmiljö,
- kunna kritiskt granska läromedel i språkundervisningen,
- kunna diskutera för- och nackdelar med olika typer av språktest,
- kunna göra kopplingar mellan teorier och sin yrkesverksamhet som lärare,
- kunna presentera sina kunskaper och resultat på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer och regler för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning i områdena formell språkinlärning, läromedel och skönlitteratur och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.
Kursen innehåller:
- studium av interaktion i undervisningssituationen
- kritisk granskning av läromedel
- principer för val av innehåll i läromedel
- relationer mellan läromedlets uppläggning och olika teorier om språkinlärning
- den historiska utvecklingen inom området språkbedömning
- för- och nackdelar med olika typer av språktest.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk på alla träffar.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Carlsson Marie
Titel: Bilden av Sverige och " det svenska" i SFI-läromedel - SFI-läromdel som diskursiva tidsdokument. I: Lindberg, Inger; Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen: att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg
Upplaga: 2006
Förlag: Institutet för svenska som andraspråk
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20797

Författare/red: Hajer Maaike & Meestringa Theun
Titel: Språkinriktad undervisning. En handbok.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.)
Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.

Författare/red: Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna
Titel: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jönsson, Anders
Titel: Lärande bedömning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups

Författare/red: Liberg, Caroline
Titel: Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar. I: Nauclér, K. (red.) Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande. -
Upplaga: 2001
Förlag: HLS förlag
Kommentar: S. 108-128.

Författare/red: Lindberg, Inger
Titel: Forskning om läromedelsspråk och ordförrådsutveckling. I: Lindberg, I. & Johansson Kokkinakis, S. (red.) Ordil. En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. f
Upplaga: 2005
Förlag: Göteborgs universitet. Institutet för svenska som andraspråk
Kommentar: S. 13-54

Författare/red: Lindberg, Inger
Titel: Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning
Upplaga: 2005
Förlag: Natur och Kultur

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplaner i svenska som andraspråk
Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se