Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1, 7,5 hp

Swedish as a Second Language (BA), Swedish Language from a Language-typological Perspective B1, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS005G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2017-08-24
Giltig fr.o.m: 2018-09-03

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur och ordförråd utifrån ett språktypologiskt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- visa fördjupade kunskaper i svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv
- kunna redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik
- ha fördjupade kunskaper i språktypologi och det svenska språkets struktur med
särskild tyngdpunkt vid sådant som brukar vålla problem för en
andraspråksinlärare
- kunna göra en jämförande studie mellan svenska och ett annat språk.
- kunna redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv
- kunna presentera sina kunskaper och resultat muntligt och skriftligt på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer och regler för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning inom grammatik och ordförråd. Kursen ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.
Kursen innehåller:
- olika principer vid typologisk indelning av språk,
- svensk språkbeskrivning med särskild tyngdpunkt på svenskans språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik,
- jämförelse mellan svenska och en andraspråksinlärares förstaspråk.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska som andraspråk A1-A4.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro är obligatorisk på alla träffar.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Abrahamsson, Niclas
Titel: Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 85-120

Författare/red: Ekerot, Lars-Johan
Titel: Ordföljd, tempus, bestämdhet
Upplaga: 2011
Förlag: Gleerups

Författare/red: Enström, Ingegerd
Titel: Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
Upplaga: 2010
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hammarberg, Björn
Titel: Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 27-84

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Utveckling och variation - en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 151-167

Författare/red: Källström, Roger
Titel: Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Philipsson, Anders
Titel: Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 121-150

Författare/red: Prentice, Julia & Sköldberg, Emma
Titel: Flerordsenheter - ur ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 197-220

Författare/red: Tingbjörn, Gunnar
Titel: Kontrastiv minigrammatik. I: Hyltenstam Kenneth (red.) Svenska i invandrarperspektiv: kontrastiv analys och språktypologi
Upplaga: 1979
Förlag: LiberLäromedel
Kommentar: S. 41-78.

Ett antal aktuella artiklar tillkommer.