Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats, B4, 7,5 hp

Swedish as a second language (BA), Essay B4, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS008G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Uppsats, B4
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2017-08-24
Giltig fr.o.m: 2018-09-03

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande en förberedande erfarenhet av att skriva ett kortare vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska de studerande:
- kunna tillämpa inhämtade vetenskapsteoretiska och forskningsmetodiska
kunskaper och färdigheter i en kortare vetenskaplig uppsats,
- kunna presentera sina kunskaper och resultat på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen består av ett projektarbete och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.

I delkursen tillämpas förvärvade kunskaper och färdigheter på A- och B-nivån genom att den studerande genomför en enklare vetenskaplig undersökning och presenterar sina resultat i en kortare vetenskaplig uppsats. Vidare ska den studerande delta aktivt i seminarier, vilka syftar till ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys, och där lägga fram sin uppsats samt opponera på någon kurskamrats arbete. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med kursledaren och ska falla inom området Svenska som andraspråk.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Kursen avslutas med en uppsatsventilering där närvaro är obligatorisk.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av en uppsatsventilering.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Länkt till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Lagerholm, Per
Titel: Språkvetenskapliga uppsatser
Upplaga: 2005
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Strömqvist, Siv
Titel: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
Upplaga: 1998
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Svenska Akademien
Titel: SAOL, Svenska Akademiens ordlista
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Skrivregler
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Wallén, Göran
Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Upplaga: 1996
Förlag: Studentlitteratur