Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats, B4, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats, B4, 7,5 hp

Swedish as a second language (BA), Essay B4, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS008G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Uppsats, B4
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-06-12
 • Fastställd: 2017-08-24
 • Senast ändrad: 2017-08-24
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-03

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande en förberedande erfarenhet av att skriva ett kortare vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska de studerande:
- kunna tillämpa inhämtade vetenskapsteoretiska och forskningsmetodiska
kunskaper och färdigheter i en kortare vetenskaplig uppsats,
- kunna presentera sina kunskaper och resultat på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen består av ett projektarbete och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.

I delkursen tillämpas förvärvade kunskaper och färdigheter på A- och B-nivån genom att den studerande genomför en enklare vetenskaplig undersökning och presenterar sina resultat i en kortare vetenskaplig uppsats. Vidare ska den studerande delta aktivt i seminarier, vilka syftar till ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys, och där lägga fram sin uppsats samt opponera på någon kurskamrats arbete. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med kursledaren och ska falla inom området Svenska som andraspråk.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Kursen avslutas med en uppsatsventilering där närvaro är obligatorisk.

Examination

M110: Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av en uppsatsventilering.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Länkt till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Språkvetenskapliga uppsatser
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Strömqvist, Siv
 • Titel: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Svenska Akademien
 • Titel: SAOL, Svenska Akademiens ordlista
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wallén, Göran
 • Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Upplaga: 1996
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2018-11-26