Svenska som andraspråk GR (C), 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (C), 30 hp

Swedish as a Second Language BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS018G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Fastställd: 2021-08-11
 • Senast ändrad: 2021-08-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa och bredda kunskaperna inom ämnesområdet svenska som andraspråk.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

Moment 1: Flerspråkighet som resurs (Multilingualism as Resource)
Kunskap och förståelse:
• beskriva och förklara interaktion i olika sammanhang och dess samband med andraspråksutveckling
• beskriva och redogöra för flerspråkiga elevers språk- och literacitetsutveckling

Färdighet och förmåga:
• diskutera flerspråkig interaktion i flerspråkiga miljöer
• tillämpa aktuella vetenskapliga begrepp för att diskutera flerspråkig literacitet i ett valt sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• relatera de teoretiska kunskaperna till sin egen erfarenhet och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
• kritiskt värdera och diskutera hur man kan förhålla sig till flerspråkighet i ett demokratiskt samhälle

Moment 2. Teori och metod inom andraspråksforskning (Theory and Methods in Second Language Research)
Kunskap och förståelse:
• jämföra och redogöra för olika teorier och metoder inom området svenska som andraspråk
• definiera, diskutera och problematisera begrepp inom forskningsområdet svenska som andraspråk

Färdighet och förmåga:
• identifiera och formulera forskningsfrågor med utgångspunkt inom ett forskningsfält
• välja och värdera litteratur med relevans för valda forskningsfrågor
• planera, disponera samt sammanställa en forskningsöversikt

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• kritiskt diskutera vetenskapliga arbeten
• värdera litteratur med relevans för valda forskningsfrågor
• problematisera metodval i valda vetenskapliga arbeten
• diskutera forskningsetiska aspekter och värdera källor

Moment 3. Självständigt arbete (Independent Project)
Kunskap och förståelse
• visa fördjupad kunskap inom det valda problemområdet
• identifiera och självständigt formulera ett vetenskapligt problem med anknytning till ämnesområdet svenska som andraspråk

Färdighet och förmåga:
• formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar
• planera genomförandet av materialinsamling, analys och resultatredovisning
• söka, samla och värdera ett material
• välja, motivera och tillämpa vetenskaplig metod utifrån syftet och frågeställningar
• redogöra för och diskutera de egna resultaten i relation till tidigare kunskap
• föra och leda en vetenskapligt förankrad diskussion
• identifiera behov av ytterligare kunskap inom aktuellt problemområde
• tillämpa vedertagna normer för textriktighet och språkriktighet för svensk sakprosa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa etisk medvetenhet vid planering och genomförande av den egna studien
• visa insikt om den egna studiens relevans för samhället
• kritiskt granska eget och andras arbeten

Innehåll

Kursen består av tre moment.

Moment 1. Flerspråkighet som resurs. 7,5 hp (Multilingualism as Resource, 7,5 credits)
I momentet studeras och problematiseras teorier om interaktion och literacitet i olika sammanhang utifrån ett andraspråksperspektiv. Några av de områden som behandlas och problematiseras är literacitetsutveckling i det flerspråkiga klassrummet och flerspråkig interaktion i samhället, i skolan och i klassrummet.

Moment 2. Teori och metod inom andraspråksforskning 7,5 hp (Theory and Methods in Second Language Research, 7,5 credits)
I momentet ges en översikt över teorier och metoder inom andraspråksforskning. Vetenskapliga artiklar och avhandlingar närläses och diskuteras utifrån teori- och metodval, forskningsetiska aspekter och källkritisk värdering. I momentet ges studenten möjlighet att fördjupa sig i ett valt forskningsområde och därigenom träna sin förmåga att formulera problem och bedöma olika metoders relevans för en specifik forskningsfråga. I momentet ges också studenten möjlighet att utveckla sin akademiska litteracitet genom att begreppen forskningsfrågor, kritiska frågor och skribentens röst problematiseras och tillämpas.

Moment 3. Självständigt arbete, 15 hp (Independent Project, 15 credits)
I momentet genomför studenten ett självständigt arbete som redovisas i form av en uppsats inom området svenska som andraspråk. Uppsatsen läggs fram vid ett examinerande seminarium där studenten ges möjlighet att utveckla sin förmåga till kritisk granskning och sin förmåga att leda en vetenskapligt förankrad diskussion.

Behörighet

Svenska som andraspråk GR (A), 30 hp och svenska som andraspråk GR (B), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M110: Flerspråkighet som resurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M120: Teori och metod inom andraspråksforskning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M130: Eget arbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Moment 1 Flerspråkighet som resurs, 7,5 hp
Momentet examineras genom aktivt deltagande i tre litteraturseminarier och en skriftlig hemtentamen.

Moment 2 Teori och metod inom andraspråksforskning 7,5 hp
Momentet examineras genom aktivt deltagande i tre seminarier och genom en skriftlig forskningsöversikt som kritiskt granskas av medstudenterna i seminarieform.

Moment 3. Självständigt arbete, 15 hp
Momentet examineras genom att studenten redovisar en forskningsplan muntligt och skriftligt, framlägger en uppsats samt muntligt försvarar sin uppsats vid ett seminarium och kritiskt granskar en medstudents uppsats.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen kap 6, § 22). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Ämnet svenska som andraspråk kan ej ingå som huvudområde i en kandidatexamen vid Mittuniversitetet.
Kursen kan inte ingå i samma examen som SS009G, Svenska som andraspråk GR (C), 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare: Ganuza, NataIia & Hedman, Christina
 • Artikeltitel: Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg – modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat
 • Tidskrift: Nordand - Nordisk tidskrift för andraspråksforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2018, Vol. 13 (1). S. 4–22
 • Webbadress: https://www.idunn.no/nordand/2018/01/modersmaalsundervisning_lsfrstaaelse_och_betyg_
 • Författare/red: García, Ofelia & Li, Wei
 • Titel: Translanguaging: flerspråkighet som resurs i lärandet
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Författare: Hornberger, Nancy & Link, Holly
 • Artikeltitel: Translanguaging and transnational literacies in multilingual classrooms: A bilingual lens
 • Tidskrift: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
 • År/Volym/nr/sidor: 2012, 15(3): S. 261-278
 • Författare: Lindholm, Anna
 • Artikeltitel: Flerspråkiga elevers textförståelse och reflektioner kring användning av lässtrategier
 • Tidskrift: Nordand - Nordisk tidskrift för andraspråksforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, Vol 14(1): S. 69-92
 • Webbadress: https://www.idunn.no/nordand/2019/01/flerspraakiga_elevers_textfrstaaelse_och_reflektioner_kring_
 • Författare/red: Lundgren, Berit & Damber, Ulla (red.)
 • Titel: Critical literacy i svensk klassrum
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet
 • Webbadress: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A812853&dswid=4584
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Paulsrud, BethAnne, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka & Wedin, Åsa (red.)
 • Titel: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare: Sahlée, Anna
 • Artikeltitel: Hur löser de uppgiften?: En studie av underkända och högt betygsatta provtexter i svenska och svenska som andraspråk
 • Tidskrift: Språk & stil. Tidskrift för svenska språkforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, Vol. 26. S. 195-230
 • Webbadress: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061812/FULLTEXT01.pdf
 • Författare: Wedin Åsa
 • Artikeltitel: Arbete med identitetstexter. Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemang
 • Tidskrift: Nordand - Nordisk tidskrift för andraspråksforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2017, Vol. 1. S. 45-61
 • Webbadress: https://www.idunn.no/nordand/2017/01/arbete_med_identitetstexter_flerspraakigt_skrivande_fr_ide
Moment 2
 • Kommentar: Två avhandlingar och ett antal aktuella artiklar väljs i samråd med läraren.
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Liber: Stockholm
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red)
 • Titel: Kapitel: Teoretiska ramar för anspråksforskning, av: Hammarberg, Björn. I: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur: Lund
 • Kommentar: S: 27–84.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God forskningssed
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Vetenskapsrådet: Stockholm
 • Webbadress: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed
Moment 3
 • Kommentar: Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
 • Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Liber: Stockholm
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Hallgren & Fallgren. Uppsala
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God forskningssed
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Vetenskapsrådet: Stockholm
 • Webbadress: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Mackey, Alison & Gass, Susan
 • Titel: Second language research: methodology and design
 • Upplaga: 2015, 2nd edition.
 • Förlag: Routledge: New York
 • Författare/red: Mitchell, Rosamond, Myles, Florence & Marsden, Emma
 • Titel: Second Language Learning Theories
 • Upplaga: 2019
Två avhandlingar och ett antal aktuella artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-06-10