Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Ämnesdidaktisk specialisering i svenska språket, 30 hp

Swedish Language MA, Specialisation in Linguistics and Didactics, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV005A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Ämnesdidaktisk specialisering i svenska språket
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-05-21
Fastställd: 2010-06-24
Senast ändrad: 2013-06-20
Giltig fr.o.m: 2013-08-06

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förtrogenhet med språkdidaktisk teori och metod samt litteraturvetenskapliga teorier och metoder inklusive litteraturdidaktiska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

- visa fördjupad insikt i språkvetenskapliga teorier och metoder däribland språkdidaktisk teori och metod

- visa förtrogenhet med litteraturdidaktisk teori och metod

- visa förmåga att genomföra ett självständigt formulerat och kvalificerat språkvetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen omfattar läsning av texter som behandlar teori- och metodfrågor och därmed ger en fördjupad förståelse av de båda discipliner som möts i skolämnet svenska: svenska språket och litteraturvetenskap. Härigenom ges samtidigt förutsättningar för genomförandet av en avslutande vetenskaplig uppsats.
Kursen omfattar tre moment:

1. Litteraturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp (A didactic view on Comparative Literature Didactics)
Momentet ger den studerande fördjupade kunskaper om litteraturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv samt utvecklar den studerandes förmåga att i tal och skrift reflektera över och analysera didaktiska frågor inom litteraturvetenskapen.

2. Språkvetenskaplig teori och metod. 7,5 hp (Theory and method in Linguistics)
Momentet ger en översikt över modern språkvetenskaplig teori och metod inom det språkvetenskapliga ämnet.

3. Uppsats, 15 hp (Essay)
Momentet innebär att den studerande ska författa ett kvalificerat vetenskapligt fördjupningsarbete med språkvetenskaplig inriktning på ca 30 sidor (1,5 radavstånd), vilket läggs fram för granskning på seminarium. Studenten ska också vid ett seminarietillfälle vara opponent på en annan kursdeltagares fördjupningsarbete.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet avklarade studier inom Allmänt utbildningsområde I, 30 hp, Allmänt utbildningsområde II, 30 hp, Litteraturvetenskap, Inriktning svenska, 30 hp, Svenska språket GR (A), Inriktning svenska, 30 hp samt Svenska språket GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar.

Examination

Moment 1. Aktivt deltagande i diskussioner kring litteraturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv samt skriftligt besvarande av ett antal förelagda uppgifter.

Moment 2. Aktivt deltagande i diskussioner kring språkvetenskaplig teori och metod samt skriftligt besvarande av ett antal förelagda uppgifter.

Moment 3. Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, ventilerar uppsatsen under en seminarieserie samt genomför i samband med detta en opponentuppgift

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Aarseth, Espen, Cybertext: perspectives on ergodic literature, Baltimore, Md., Johns Hopkins University Press, 1997

Arfwedson, Gerd B., Arfwedson, Gerhard, Normer och mål i skola och undervisning några perspektiv hämtade från tysk didaktik, Stockholm, HLS, 1995

Kress, Gunther R., van Leeuwen Theo, Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication, London, Arnold, 2001

Mehrstam Christian, Textteori för läsforskare, Göteborg, Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion. Göreborgs universitet, 2009

Kommentar: Läses i urval.

Moment 2

Blåsjö, Mona, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer, Stockholm, Almqvist & Wiksell förlag, 2004

Eklund Heinonen Maria, Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare., Uppsala, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk, 2009

Hellberg, Staffan, Konflikter i grundskolans kursplaner för svenska. I: Språk och stil. NF 18. S. 5-37, Uppsala, 2008

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle, Lund, Studentlitteratur, 2004

Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.

Nyström, Catharina, Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och sammanhang, Uppsala, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk, 2000

Palmér, Anne, Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan, Uppsala, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk., 2008

Rooswall Persson, Gun, Lärande samtal - elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande, Umeå, Umeå universitet, 2000

Westman, Maria, Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver, Stockholms universitet, 2009

Moment 3

Lagerholm, Per, Språkvetenskapliga uppsatser, Lund, Studentlitteratur, 2005

Strömquist, Siv, Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala, Hallgren & Fallgren, 2006

Moment 1
Ca 400 sidor tillkommer ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar.

Moment 2
Av de ovannämnda doktorsavhandlingarna (Blåsjö, Heinonen Eklund, Nyström, Palmér, Rooswall Persson, Westman) väljes och läses fyra. Dessutom tillkommer ca 150 sidor ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar