Kursplan

Kursplan för Svenska språket AV, Ämnesdidaktisk specialisering i svenska språket, 30 hp

Swedish Language MA, Specialisation in Linguistics and Didactics, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV005A
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Ämnesdidaktisk specialisering i svenska språket
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-05-21
 • Fastställd: 2010-06-24
 • Senast ändrad: 2013-06-20
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-06

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förtrogenhet med språkdidaktisk teori och metod samt litteraturvetenskapliga teorier och metoder inklusive litteraturdidaktiska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

- visa fördjupad insikt i språkvetenskapliga teorier och metoder däribland språkdidaktisk teori och metod

- visa förtrogenhet med litteraturdidaktisk teori och metod

- visa förmåga att genomföra ett självständigt formulerat och kvalificerat språkvetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen omfattar läsning av texter som behandlar teori- och metodfrågor och därmed ger en fördjupad förståelse av de båda discipliner som möts i skolämnet svenska: svenska språket och litteraturvetenskap. Härigenom ges samtidigt förutsättningar för genomförandet av en avslutande vetenskaplig uppsats.
Kursen omfattar tre moment:

1. Litteraturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp (A didactic view on Comparative Literature Didactics)
Momentet ger den studerande fördjupade kunskaper om litteraturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv samt utvecklar den studerandes förmåga att i tal och skrift reflektera över och analysera didaktiska frågor inom litteraturvetenskapen.

2. Språkvetenskaplig teori och metod. 7,5 hp (Theory and method in Linguistics)
Momentet ger en översikt över modern språkvetenskaplig teori och metod inom det språkvetenskapliga ämnet.

3. Uppsats, 15 hp (Essay)
Momentet innebär att den studerande ska författa ett kvalificerat vetenskapligt fördjupningsarbete med språkvetenskaplig inriktning på ca 30 sidor (1,5 radavstånd), vilket läggs fram för granskning på seminarium. Studenten ska också vid ett seminarietillfälle vara opponent på en annan kursdeltagares fördjupningsarbete.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet avklarade studier inom Allmänt utbildningsområde I, 30 hp, Allmänt utbildningsområde II, 30 hp, Litteraturvetenskap, Inriktning svenska, 30 hp, Svenska språket GR (A), Inriktning svenska, 30 hp samt Svenska språket GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar.

Examination

Moment 1. Aktivt deltagande i diskussioner kring litteraturvetenskap i ett didaktiskt perspektiv samt skriftligt besvarande av ett antal förelagda uppgifter.

Moment 2. Aktivt deltagande i diskussioner kring språkvetenskaplig teori och metod samt skriftligt besvarande av ett antal förelagda uppgifter.

Moment 3. Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, ventilerar uppsatsen under en seminarieserie samt genomför i samband med detta en opponentuppgift

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Aarseth, Espen
 • Titel: Cybertext: perspectives on ergodic literature
 • Ort: Baltimore, Md.
 • Förlag: Johns Hopkins University Press
 • Upplaga: 1997
 • Författare/red: Arfwedson, Gerd B., Arfwedson, Gerhard
 • Titel: Normer och mål i skola och undervisning några perspektiv hämtade från tysk didaktik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: HLS
 • Upplaga: 1995
 • Författare/red: Kress, Gunther R., van Leeuwen Theo
 • Titel: Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication
 • Ort: London
 • Förlag: Arnold
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Mehrstam Christian
 • Titel: Textteori för läsforskare
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion. Göreborgs universitet
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Läses i urval.
Moment 2
 • Författare/red: Blåsjö, Mona
 • Titel: Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Almqvist & Wiksell förlag
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Eklund Heinonen Maria
 • Titel: Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare.
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Hellberg, Staffan
 • Titel: Konflikter i grundskolans kursplaner för svenska. I: Språk och stil. NF 18. S. 5-37
 • Ort: Uppsala
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red)
 • Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.
 • Författare/red: Nyström, Catharina
 • Titel: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och sammanhang
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk
 • Upplaga: 2000
 • Författare/red: Palmér, Anne
 • Titel: Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk.
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Rooswall Persson, Gun
 • Titel: Lärande samtal - elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande
 • Ort: Umeå
 • Förlag: Umeå universitet
 • Upplaga: 2000
 • Författare/red: Westman, Maria
 • Titel: Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver
 • Ort: Stockholms universitet
 • Upplaga: 2009
Moment 3
 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Språkvetenskapliga uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2006
Moment 1
Ca 400 sidor tillkommer ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar.

Moment 2
Av de ovannämnda doktorsavhandlingarna (Blåsjö, Heinonen Eklund, Nyström, Palmér, Rooswall Persson, Westman) väljes och läses fyra. Dessutom tillkommer ca 150 sidor ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar