Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Swedish Language Ma, Gender Perspective on Language, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV013A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Genusperspektiv på språk
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-11
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-03-23
Giltig fr.o.m: 2017-09-04

Syfte

Kursen syftar till att ge ett fördjupat genusperspektiv på språkpolitiska frågor som berör språklig representation av kön. De språkpolitiska frågorna sätts in i ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt sammanhang.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för och diskutera teorier om kön ur ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv
• redogöra för och diskutera strategier för att främja jämställdhet inom svensk språkplanering
• placera in feministisk språkplanering i dess politiska och vetenskapshistoriska kontext

Färdighet och förmåga
• granska och värdera offentlighetens texter ur ett genusperspektiv
• tillämpa och diskutera textanalytisk metodologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• argumentera och ta ställning i språkpolitiska frågor som berör representation av kön
• värdera alternativa språkplaneringsstrategier för språklig jämställdhet

Innehåll

Kursen ger ett fördjupat genusperspektiv på språklig representation av kön ur språkvetenskapliga, genusvetenskapliga samt språkpolitiska aspekter. Här behandlas både direkt språklig sexism, t.ex. skällsord, och indirekt språklig sexism såsom yrkesbeteckningar, pronomenbruk och representation av kön i offentlighetens texter. Språkplaneringsstrategier för att främja jämställdhet introduceras och diskuteras. I första hand behandlas strategier som tillämpats inom språkplanering i den svenska och västerländska språkgemenskapen. Här ingår även ett praktiskt språkvårdande inslag. Forskning om språklig sexism sätts i relation till feministisk språkplanering och placeras in i sin vetenskapshistoriska och politiska kontext.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen varav 90 hp, GR (A, B, C) inom det språvetenskapliga området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom två skriftliga uppgifter. En hemtentamen där en aktuell språkplaneringsfråga debatteras och värderas. Hemtentamen innehåller både refererande, argumenterande och reflekterande inslag. En textanalys av språklig representation av kön i offentlighetens texter: i dagstidning, tidskrift, ordböcker/uppslagsverk eller läroböcker. Därtill är en seminarieuppgift obligatorisk.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Två avhandlingar väljes i samråd med examinator.