Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för hur genus representeras språkligt. I kursen behandlas dels yrkesbeteckningar, pronomenbruk (han, hon, hen), dels representation av genus i offentlighetens texter, t.ex. ordböcker och lärobokstexter, samt språklig sexism. De aktuella frågorna studeras ur både ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv samt ur ett praktiskt språkvårdande perspektiv. Forskning om språklig sexism sätts i relation till feministisk språkplanering och placeras i sin vetenskapshistoriska och politiska kontext.

Sammankomster

Denna kurs kan sökas både som It-distans- och campuskurs.
IT-distanskursen har inga fysiska sammankomster och inga obligatoriska seminarier via webben.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen varav 90 hp, GR (A, B, C) inom det språvetenskapliga området.