Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp

Sweish Language MA, The Humanities and Cultural Education, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV001A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Humaniora och bildning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-04-02
Senast ändrad: 2013-06-20
Giltig fr.o.m: 2013-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande bred kunskap och fördjupad förståelse för betydelsen av humanistisk bildning.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserad förståelse av bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora
- kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella, sociala och politiska sammanhang.

Innehåll

Idéhistorisk introduktion till bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Gustavsson, Bernt (red), Bildningens förvandlingar, Daidalos, 2007

Liedman, Sven Eric (red), Bildning, frihet och motstånd, www.hsv.se/kvalitet/bildning/publikationer

Dessutom tillkommer ca 200 sidor vetenskapliga artiklar enligt överenskommelse med läraren.

Ca 1500 sidor primärtexter (filosofiska och framför allt litterära arbeten) enligt överenskommelse med läraren.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot svenska språket, 60 hp.