Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Swedish Language MA, Epistemology in the Humanities, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV002A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Humanistisk vetenskapsteori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-04-02
Senast ändrad: 2013-06-20
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att introducera den studerande i vetenskapsteoretiska problem med särskild relevans för humanioraområdet.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska skolbildningar i ett historiskt perspektiv
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för humanistisk forskning
- på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner.

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslittratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www. miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Certeau de, Michel, The Writing of History, New York, 1988

Kommentar: Sidorna 56-113

Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 september 1970, Stockholm, 1993

Marc-Wogau, Kondrad (red), Filosofin genom tiderna 5, Stockholm, 2000 (andra uppl)

Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor.

Rancière, Jacques, The Names of History, Minneapolis, 1994

Kommentar: 100 sidor.

Williams, Glyn, French Discourse Analysis. The Method of Post-Structuralism, London, 1999

Kommentar: Sidorna 33-61.

Övrig litteratur efter lärarens anvisningar.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot svenska språket, 60 hp