Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp

Swedish Language MA, Cognitive Semantics, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV015A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Kognitiv semantik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2017-11-06
Senast ändrad: 2017-11-06
Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursen behandlar centrala semantiska begrepp utifrån olika teoretiska utgångspunkter och ger även möjlighet att utifrån nyare modeller analysera valda fenomen. Tonvikten ligger på semantisk förändring och därmed förbundna fenomen såsom betydelsevariation, metonymi, metafor, polysemi lexikalisering, grammatikalisering, m.m.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa prov på en fördjupad förståelse av centrala begrepp i olika semantiska beskrivningar och kunna relatera dem till varandra
- kunna inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga traditioner inom betydelseforskningen
- kunna redogöra för och kritiskt diskutera forskningslitteratur och resultat inom ämnesområdet svenska/nordiska språk
- kunna tillämpa olika analysmodeller för att självständigt analysera valda språkliga fenomen.

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom lexikal semantik och utveckla studentens förmåga att kritiskt diskutera olika semantiska teorier. Ett syfte med kursen är att den studerande med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv ska tillämpa relevanta analysmodeller på ett självständigt sätt.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har gnomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ekberg, Lena
Titel: Verbet ta i metaforisk och grammatikaliserad användning. I: Språk och stil 3
Upplaga: 1993
Kommentar: S. 105–139.

Författare/red: Geeraerts, Dirk
Titel: Cognitive Linguistics. Basic readings
Upplaga: 2006
Förlag: Mounton de Gruyter
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Norén, Kerstin, Linell, Per
Titel: Meningspotentialer i den språkliga praktiken. Miss 54
Upplaga: 2006
Förlag: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Författare/red: Rosenkvist, Henrik
Titel: The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish – a Study in Grammaticalization. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 62.
Upplaga: 2004
Förlag: Department of Scandinavian Languages, Lund University
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Svanlund, Jan
Titel: Lexikalisering. I: Språk och stil 12
Upplaga: 2002
Kommentar: S. 7–45.

Författare/red: Wellander, Erik
Titel: Betydelseutvecklingens mekanik. Återblick och utblick. I: Nysvenska studier 48
Upplaga: 1969
Kommentar: S. 71–192. Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Wijk-Andersson, Elsie
Titel: Begreppet grammatikalisering belyst med svenska exempel I: Språk och stil, vol. 7
Upplaga: 1997
Kommentar: S. 19–35.

Fyra av följande avhandlingar läses:

Bergström, Annika (2010): Temperatur i språk och tanke. En jämförande
semantisk studie av svenska temperaturadjektiv. Meijerbergs arkiv för
svensk ordforskning 37. Göteborg: Göteborgs universitet.

Golden, Anne (2005): Å gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra
lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen.
Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Oslo universitet.

Norén, Kerstin (1996): Svenska partikelverbens semantik. (Nordistica Gothoburgensia 17. Acta Universitatis Gothoburgensis.) Göteborg.

Strzelecka, Elzbieta (2003): Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner.
En semantisk studie ur kognitivt perspektiv. Uppsala: Institutionen för
nordiska språk.

Svanlund, Jan (2001): Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer. (Acta Universitatis Stockholmiensis 23.) Stockholm.

Vogel, Anna (2004): Swedish Dimensional Adjectives. Stockholm: Almqvist &
Wiksell International.

Dessutom tillkommer ca 150 sidor vetenskaplig litteratur enligt överenskommelse med läraren.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot svenska språket, 60 hp.