Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp

Swedish Language MA, Cognitive Semantics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV015A
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kognitiv semantik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2017-11-06
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom lexikal semantik och utveckla studentens förmåga att med hjälp av den kognitiva semantikens metoder kritiskt diskutera och självständigt analysera olika språkliga fenomen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande antaganden inom den kognitiva semantiken och diskutera dem i relation till varandra och till grunderna i andra semantiska teorier
• kunna redogöra för de teoretiska aspekterna av språklig kategorisering, polysemi, metafor, metonymi och semantisk förändring
• kunna redogöra för vilken roll generella kognitiva processer spelar för semantisk variation och förändring

Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa kognitiva semantikens modeller för att självständigt analysera valda språkliga fenomen i svenska språket .

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt diskutera forskningslitteratur och resultat inom ämnesområdet kognitiv semantik med svenskspråkig empiri
• kunna inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga traditioner inom den semantiska forskningen

Innehåll

Kursen ger ett fördjupat perspektiv på språklig betydelse ur ett kognitivt lingvistiskt perspektiv. Kursen behandlar grunderna i kognitiv semantik och problematiserar dess ställ¬ning bland andra semantiska teorier. Den ger insikter i centrala ämnesområden inom kognitiv semantik som bl. a. prototypteori, kategorisering, konceptu¬alisering, formning, föreställningsscheman. Fokus ligger på semantisk förändring och därmed förbundna fenomen såsom betydelsevariation, metonymi, metafor, polysemi, semantisk motivation, lexikalisering och grammatikalisering. Studenten ges möjlighet att med hjälp av den kognitiva semantikens metoder självständigt utföra en mindre semantisk studie.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M100: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom två skriftliga uppgifter varav den ena är en kritisk litteraturöversikt över valda delar av forskningsfältet kognitiv semantik och den andra består av en analysuppgift i form av en korpusstudie som redovisas på ett examinerande seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har gnomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot svenska språket, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Ekberg, Lena
 • Artikeltitel: ”Grundbetydelse och förändringsprinciper hos relationella lexem. Exemplet följa”. I: Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem.
 • År/Volym/nr/sidor: Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund, Institutionen för nordiska språk.
 • Tidskrift: 2004, Nordlund, vol. 24, sid. 1-24.
 • Författare/red: Ekberg, Lena
 • Titel: Verbet ta i metaforisk och grammatikaliserad användning. I: Språk och stil 3
 • Upplaga: 1993
 • Kommentar: S. 105–139.
 • Författare: Evans, Vyvyan
 • Artikeltitel: Cognitive lingustics
 • År/Volym/nr/sidor: Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science
 • Tidskrift: March 2012, Vol.3(2), S: 129–141.
 • Kommentar: (Elektronisk resurs)
 • Författare/red: Semino, Elena
 • Titel: The Cancer Card: Metaphor, Intimacy, and Humor in Online Interactions about the Experience of Cancer. I: Beate Hampe (red.) Metaphor Embodied. Cognition and Discourse
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: S.181–199.
 • Författare/red: Svanlund, Jan
 • Titel: Lexikalisering. I: Språk och stil 12
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: S. 7–45.
 • Författare/red: Vogel, Anna
 • Titel: Språket, kroppen och tankarna
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011

Referenslitteratur

 • Författare/red: Evans, Vyvyan & Green, Melanie
 • Titel: Cognitive linguistics. An Introduction
 • Förlag: Edinburgh University Press
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Geeraerts, Dirk
 • Titel: Cognitive Linguistics. Basic readings
 • Förlag: Mounton de Gruyter
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Två av följande avhandlingar läses!KOLON!

Bergström, Annika (2010): Temperatur i språk och tanke. En jämförande
semantisk studie av svenska temperaturadjektiv. Meijerbergs arkiv för
svensk ordforskning 37. Göteborg: Göteborgs universitet.

Boström Per (2018): ”Det här är ju dött tåg liksom...” En studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska. Studier i Nordsvenska, 27. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Edlund, Ann-Catrine. (2000). Sälen och Jägaren. De bottniska jägarnas
begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. Umeå!KOLON! Umeå universitet

Golden, Anne (2005)!KOLON! Å gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra
lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen.
Oslo!KOLON! Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Oslo universitet.

Norén, Kerstin (1996): Svenska partikelverbens semantik. (Nordistica Gothoburgensia 17. Acta Universitatis Gothoburgensis.) Göteborg.

Strzelecka, Elzbieta (2003): Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner.
En semantisk studie ur kognitivt perspektiv. Uppsala: Institutionen för
nordiska språk.

Svanlund, Jan (2001): Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer. (Acta Universitatis Stockholmiensis 23.) Stockholm.

Vogel, Anna (2004): Swedish Dimensional Adjectives. Stockholm!KOLON! Almqvist &
Wiksell International.

Dessutom tillkommer ca 150 sidor vetenskaplig litteratur enligt överenskommelse med läraren.