Kursplan

Kursplan för Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp

Swedish Language MA, Cognitive Semantics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV015A
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kognitiv semantik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2017-11-06
 • Senast ändrad: 2017-11-06
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursen behandlar centrala semantiska begrepp utifrån olika teoretiska utgångspunkter och ger även möjlighet att utifrån nyare modeller analysera valda fenomen. Tonvikten ligger på semantisk förändring och därmed förbundna fenomen såsom betydelsevariation, metonymi, metafor, polysemi lexikalisering, grammatikalisering, m.m.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa prov på en fördjupad förståelse av centrala begrepp i olika semantiska beskrivningar och kunna relatera dem till varandra
- kunna inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga traditioner inom betydelseforskningen
- kunna redogöra för och kritiskt diskutera forskningslitteratur och resultat inom ämnesområdet svenska/nordiska språk
- kunna tillämpa olika analysmodeller för att självständigt analysera valda språkliga fenomen.

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom lexikal semantik och utveckla studentens förmåga att kritiskt diskutera olika semantiska teorier. Ett syfte med kursen är att den studerande med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv ska tillämpa relevanta analysmodeller på ett självständigt sätt.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har gnomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ekberg, Lena
 • Titel: Verbet ta i metaforisk och grammatikaliserad användning. I: Språk och stil 3
 • Upplaga: 1993
 • Kommentar: S. 105–139.
 • Författare/red: Geeraerts, Dirk
 • Titel: Cognitive Linguistics. Basic readings
 • Ort: Berlin & New York
 • Förlag: Mounton de Gruyter
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Norén, Kerstin, Linell, Per
 • Titel: Meningspotentialer i den språkliga praktiken. Miss 54
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Rosenkvist, Henrik
 • Titel: The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish – a Study in Grammaticalization. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 62.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Department of Scandinavian Languages, Lund University
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Svanlund, Jan
 • Titel: Lexikalisering. I: Språk och stil 12
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: S. 7–45.
 • Författare/red: Wellander, Erik
 • Titel: Betydelseutvecklingens mekanik. Återblick och utblick. I: Nysvenska studier 48
 • Upplaga: 1969
 • Kommentar: S. 71–192. Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Wijk-Andersson, Elsie
 • Titel: Begreppet grammatikalisering belyst med svenska exempel I: Språk och stil, vol. 7
 • Upplaga: 1997
 • Kommentar: S. 19–35.
Fyra av följande avhandlingar läses:

Bergström, Annika (2010): Temperatur i språk och tanke. En jämförande
semantisk studie av svenska temperaturadjektiv. Meijerbergs arkiv för
svensk ordforskning 37. Göteborg: Göteborgs universitet.

Golden, Anne (2005): Å gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra
lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen.
Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Oslo universitet.

Norén, Kerstin (1996): Svenska partikelverbens semantik. (Nordistica Gothoburgensia 17. Acta Universitatis Gothoburgensis.) Göteborg.

Strzelecka, Elzbieta (2003): Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner.
En semantisk studie ur kognitivt perspektiv. Uppsala: Institutionen för
nordiska språk.

Svanlund, Jan (2001): Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer. (Acta Universitatis Stockholmiensis 23.) Stockholm.

Vogel, Anna (2004): Swedish Dimensional Adjectives. Stockholm: Almqvist &
Wiksell International.

Dessutom tillkommer ca 150 sidor vetenskaplig litteratur enligt överenskommelse med läraren.
Övrig information
Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot svenska språket, 60 hp.