Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp

Swedish Language Ma, Literacy as Social Practice: the Past and the Present, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV014A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-02-14
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-03-23
Giltig fr.o.m: 2017-09-04

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av skriftbruk som social praktik igår och idag. Med skriftbruk avses skriftburna aktiviteter i ett socialt och kulturellt sammanhang där någon form av skriftteknologi används.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för skriftbruksforskningens framväxt och dess teoretiska utveckling
samt
• identifiera, beskriva och analysera skriftpraktiker i samtida yrkesliv och
vardagsliv.

Färdighet och förmåga
• tillämpa etnografisk metod vid insamling av material, i analysen och vid
redovisning av resultat samt
• integrera skriftbruksbegrepp i egna analyser av skriftpraktiker

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• följa etiska riktlinjer vid datainsamling och redovisning av resultat,
• reflektera över egna skriftpraktiker utifrån skriftbruksteoretiska utgångspunkter
samt
• värdera och kritiskt diskutera samband mellan skriftbruk på lokal och global
nivå

Innehåll

I kursen behandlas aktuell skriftbruksforskning på svenskt och angloamerikanskt område. Forskningsfältets framväxt och dess teoretiska utveckling belyses genom bl.a. New Literacy-teori och aktörnätverksteori. Lokala och globala skriftpraktiker i yrkesliv, utbildning och vardagsliv behandlas och problematiseras. Skriftpraktikerna belyses utifrån identitetsperspektiv, lärandeperspektiv och utifrån de sociala sammanhang där skriftpraktikerna ingår. Individers skriftbrukshistoria aktualiseras och relateras till strukturella förändringar i samhället. Här ges också en överblick över svensk skriftbrukshistoria under 200 år ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Etnografisk metod introduceras och tillämpas under kursen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom två mindre undersökningar och en skriftlig seminarieuppgift. Undersökningarna är dels en introspektiv studie av egna skriftpraktiker i yrkeslivets eller vardagslivets domän som presenteras i rapportform, dels en intervjustudie av en individs skriftbrukshistoria som presenteras i etnografisk berättande form.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Två avhandlingar väljes i samråd med examinator.