Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp

Swedish Language Ma, Literacy as Social Practice: the Past and the Present, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV014A
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-02-14
 • Fastställd: 2018-03-23
 • Senast ändrad: 2020-05-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av skriftbruk som social praktik igår och idag. Med skriftbruk avses skriftburna aktiviteter i ett socialt och kulturellt sammanhang där någon form av skriftteknologi används.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för skriftbruksforskningens framväxt och dess teoretiska utveckling
samt
• identifiera, beskriva och analysera skriftpraktiker i samtida yrkesliv och
vardagsliv.

Färdighet och förmåga
• tillämpa etnografisk metod vid insamling av material, i analysen och vid
redovisning av resultat samt
• integrera skriftbruksbegrepp i egna analyser av skriftpraktiker

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• följa etiska riktlinjer vid datainsamling och redovisning av resultat,
• reflektera över egna skriftpraktiker utifrån skriftbruksteoretiska utgångspunkter
samt
• värdera och kritiskt diskutera samband mellan skriftbruk på lokal och global
nivå

Innehåll

I kursen behandlas aktuell skriftbruksforskning på svenskt och angloamerikanskt område. Forskningsfältets framväxt och dess teoretiska utveckling belyses genom bl.a. New Literacy-teori och aktörnätverksteori. Lokala och globala skriftpraktiker i yrkesliv, utbildning och vardagsliv behandlas och problematiseras. Skriftpraktikerna belyses utifrån identitetsperspektiv, lärandeperspektiv och utifrån de sociala sammanhang där skriftpraktikerna ingår. Individers skriftbrukshistoria aktualiseras och relateras till strukturella förändringar i samhället. Här ges också en överblick över svensk skriftbrukshistoria under 200 år ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Etnografisk metod introduceras och tillämpas under kursen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M100: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom två mindre undersökningar och en skriftlig seminarieuppgift. Undersökningarna är dels en introspektiv studie av egna skriftpraktiker i yrkeslivets eller vardagslivets domän som presenteras i rapportform, dels en intervjustudie av en individs skriftbrukshistoria som presenteras i etnografisk berättande form.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barton, David & Carmen, Lee
 • Titel: Language online: Investigating digital texts and practices. Milton Park, Abingdon: Routledge
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: (200 sidor)
 • Författare/red: Barton, David & Hamilton, Mary
 • Titel: Local Literacies. Reading and Writing in one Community. London & New York. Introduction: Local literacies in a global world. Kap. 1. Understanding literacy as social practice. 4. Ethnography in practice. Kap. 5. Harry’s literacy practice. Kap. 6. Shirley’s literacy practice. Kap. 14. Vernacular lite
 • Upplaga: 2012 (1998)
 • Kommentar: (85 sidor)
 • Författare: Brandt, Deborah
 • Artikeltitel: The problem of writing in mass education
 • År/Volym/nr/sidor: Utbildning och demokrati
 • Tidskrift: 2019, 28(2): s.37-53
 • Kommentar: (Digital resurs)
 • Författare/red: Edlund, Ann-Catrine
 • Titel: Människor som skriver. Sociala medier i Sverige 100 år före Facebook. I: Saga och sed 2019
 • Upplaga: 2020
 • Kommentar: S. 89-140 (Digital resurs)
 • Författare/red: Edlund, Ann-Catrine
 • Titel: Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–2000. I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet
 • Upplaga: 2012a
 • Kommentar: 9–17. (12 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Greggas Bäckström, Anna
 • Titel: "Ja bare skrivar som e låter". En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Umeå, Umeå universitet. Kap. 1. Inledning. Kap. 3. Ungdomarnas skrivande på dialekt. Kap. 5. Några sammanfattande perspektiv
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: (100 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Holm, Lars & Laursen Helle Pia
 • Titel: Migrants and Literacy Crises.I: Apples - Applied Language Studies 5:2
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: S. 3–16. (13 sidor)
 • Författare/red: Johansson, Egil
 • Titel: The History of Literacy in Sweden. I: Interchange 34:2–3.
 • Upplaga: 2003
 • Kommentar: (25 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin
 • Titel: En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Stockholm: Språkrådet och Norstedts Akademiska förlag. Del 1. Perspektiv på skriftanvändning. Del 3. Skriftbruk i dagens arbetsliv. Del 4. Att göra en etnografisk skriftbruksstudie
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: (100 sidor)
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin
 • Titel: Great Divide, Social Practice eller Motivated Sign? Materiella, sociala och semiotiska perspektiv på skriftspråkande. I: Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius (red.), Svenskans beskrivning 31. Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den 20–21 maj 2010. Umeå: I
 • Förlag: Umeå universitet
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: S. 13–30. (17 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin
 • Titel: För vems skull läser och skriver man på jobbet? Om ”sponsors of literacy” i arbete och utbildning. I: Viden om Læsning, 12:73–79
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: (6 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin & Nikolaidou, Zoe
 • Titel: Vardagskunskapen, arbetet och lagen. Om skriftpraktiker och yrkesidentiteter i äldreomsorgen. I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000
 • Förlag: Umeå, Umeå universitet: 235–251.
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: (Digital resurs.) (16 sidor)
 • Författare/red: Larsson, Nils
 • Titel: Ett möte mellan två skriftkulturer. Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande
 • Förlag: Stockholm, Stockholms universitet
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Kap. 1. Inledning, s. 13–30, Kap. 7. Resultatsammanfattning och diskussion, s. 209–223. (31 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Liljewall, Britt
 • Titel: 2012. Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet. I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000, s. 41-63
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: (20 sidor) (Digital resurs.)
 • Författare/red: Lindmark, Daniel
 • Titel: Universalism in the Swedish History of Literacy. I: Interchange 34:2–3
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: (20 sidor)
 • Författare/red: Pitkänen-Huhta, A & Holm, Lars
 • Titel: Literacy Practices in Transition: Perspectives from the Nordic Countries. Bristol, Buffalo: Multilingual matters
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: (Läses enligt lärarens anvisningar.)
 • Författare/red: Staf, Susanne & Nord, Andreas
 • Titel: Geografi- och historieämnenas literacy på prov. En kritisk analys av literacyförväntningarna i två nationella prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9. I: Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla och Gustav Westberg (red.), Kritiska text- och diskursstudier
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: S. 217-249 (22 sidor) (Digital resurs)
 • Författare: Street, Brian
 • Artikeltitel: Literacy in Theory and Practice: Challenges and Debates Over 50 Years. I: Theory Into Practice
 • Tidskrift: 2013, 52(1): 52-62
 • Kommentar: (Digital resurs)
 • Författare/red: Weth, Constanze & Juffermans, Kasper (eds.)
 • Titel: Tyranny of Writing. Ideologies of the Written Word. Bloomsbury Academic. Introduction & kap. 8. Friederike Lüpke: Escaping the Tyranny of Writing: West African Regimes of Writing as a Model for Multilingual Literacy s. 1–19 & 129–149
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: (38 sidor)


Handbokslitteratur
Dysthe, Olga et al., 2011. Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Kaijser, Lars and Magnus Öhlander 2014. Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, Steinar 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter 2014. Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.
Merriam, B. Sharan 1994. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.
Van Maanen, John 2011. Tales of the field. On writing ethnography. University of Chicago Press.