Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Swedish Language MA, Linguistic theory and method, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV006A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Språkvetenskaplig teori och metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-08
Fastställd: 2011-04-15
Senast ändrad: 2013-06-20
Giltig fr.o.m: 2013-08-16

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall stifta bekantskap med och även kunna tillämpa teorier och metoder inom några olika fält inom språkforskningen, såsom grammatik, semantik, sociolingvistik, textlingvistik, språkhistoria, dialektologi eller namnforskning. Ett syfte med kursen är att den studerande ska lära sig att frilägga och beskriva den struktur av teori och metod som bygger upp olika artiklar och avhandlingar i ämnet svenska språket eller nordiska språk

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- visa teoretisk insikt och metodologisk färdighet inom ett antal i samråd med examinator valda språkvetenskapliga deldiscipliner
- lyfta fram och bedöma de teorier och metoder som ligger till grund för olika artiklar och avhandlingar i svenska språket eller nordiska språk

Innehåll

I kursen studeras olika språkvetenskapliga teorier och metoder

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Nordistiken som vetenskap. Artiklar om ämnets historia, termer och metoder, Lund, Studentlitteratur, 1, 91-44-27871-3

Ca 1500 sidor vetenskaplig litteratur väljs enligt överenskommelse med läraren.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot svenska språket, 60 hp.