Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), 30 hp

Swedish Language BA (A), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV005G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att öka den studerandes kunskaper om och färdigheter i svenska språket i tal och skrift. Den avser också att med utgångspunkt i det svenska språksamhället ge kännedom om språkvetenskapens begreppsvärld och metoder. Inledningsvis ges en introduktion till ämnet och dess olika forskningsfält.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
- beskriva människan som språklig varelse
- redogöra övergripande för språkbruk i olika sammanhang
- beskriva det svenska språkets struktur på olika nivåer
- uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt för olika kommunikativa syften
- utföra och redovisa grundläggande analyser av skrivna och talade texter
- beskriva olika typer av texter, båda skrivna och talade, med hjälp av
olika analysmetoder
- beskriva, bearbeta och bedöma egna och andras texter
- redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett
ämnesdidaktiskt perspektiv

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng:

1. Språket i bruk (Language in Use, 7,5 Credits)
Delkursen förmedlar kunskaper om språkets användning i både dagens och gårdagens samhälle. Med utgångspunkt i kurslitteraturen ska den studerande reflektera, diskutera och argumentera kring kursens innehåll och härigenom introduceras i språkstudiet och ämnet.

2. Svenska språkets struktur (The Structure of the Swedish Language, 7,5 Credits)
Delkursen förmedlar grundläggande kunskaper om det svenska språkets grammatiska struktur. Studiet i grammatik omfattar ljud, ord, fraser och meningar. Traditionella och nyare metoder för grammatisk analys uppmärksammas. Under kursen utvecklas förmågan att föra grammatiska resonemang och lösa grammatiska problem.

3. Talets och skriftens hantverk (Oral and Written Proficiency, 7,5 Credits)
Delkursen ger träning i att uttrycka sig väl i både muntlig och skriftlig form och att utforma sådana framställningar efter olika kommunikativa syften. Kursen ger även teoretiska kunskaper om språklig färdighet. Språkliga normer studeras och tillämpas samt grundläggande skillnader mellan talat och skrivet språk uppmärksammas.

4. Textanalys (Text Analysis, 7,5 Credits)
Delkursen ger kunskap om olika slags texttyper, såväl skrivna som talade. Kursen ger också baskunskaper om stilistik, textlingvistik och argumentationsanalys. Därtill utvecklas förmågan att ur olika aspekter beskriva och bedöma egna och andras texter samt utveckla en stilmedvetenhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Språket i bruk, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom skriftlig tentamen.

Svenska språkets struktur, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom skriflig tentamen.

Talets och skriftens hantverk, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom muntlig och skriftlig tentamen.

Textanalys, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Bolander, Maria
Titel: Funktionell svensk grammatik
Upplaga: 2012
Förlag: Liber AB

Författare/red: Bolander, Maria
Titel: Funktionell svensk grammatik. Övningsbok
Upplaga: 2012
Förlag: Liber AB

Författare/red: Dahl, Östen
Titel: Språkets enhet och mångfald
Upplaga: 2007 eller senare
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Domeij, Rickard (red)
Titel: Tekniken bakom språket. (Språkrådets skrifter 9)
Upplaga: 2008
Förlag: Norstedts

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Språkinlärning hos barn
Upplaga: 1998 eller senare
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Josephsson, Olle
Titel: Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige.
Upplaga: 2005
Förlag: Norstedts

Författare/red: Linell, Per
Titel: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation
Upplaga: 1984 eller senare
Förlag: Liber
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Ong, Walter J
Titel: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet.
Upplaga: 1990
Förlag: Anthropos

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Språkriktighetsboken
Upplaga: 2005
Förlag: Norstedts akademiska förlag

Moment 2

Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.)
Titel: Tankarna springer före... Att bedöma ett andraspråk i utveckling
Upplaga: 2005 eller senare
Förlag: HLS förlag
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Bolander, Maria
Titel: Funktionell svensk grammatik
Upplaga: 2012
Förlag: Liber AB

Författare/red: Bolander, Maria
Titel: Funktionell svensk grammatik. Övningsbok
Upplaga: 2012
Förlag: Liber AB

Författare/red: Boström, Lena & Josefsson, Gunlög
Titel: Vägar till grammatik
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Brodow, Bengt, Nilsson, Nils-Erik, Ullström, Sten-Olof
Titel: Retoriken kring grammatiken. Didaktiska perspektiv på skolgrammatik
Upplaga: 2000
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Linell, Per
Titel: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation
Upplaga: 1984 eller senare
Förlag: Liber
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Språkriktighetsboken
Upplaga: 2005
Förlag: Norstedts

Moment 3

Författare/red: Hellspong, Lennart
Titel: Konsten att tala: handbok i praktisk retorik
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hellspong, Lennart
Titel: Konsten att tala: övningsbok i praktisk retorik
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lagerholm, Per
Titel: Stilistik
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Linell, Per
Titel: Människans språk. En orientering om tänkande och kommunikation
Upplaga: 1984 eller senare
Förlag: Liber
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Sandqvist, Carin & Teleman, Ulf (red)
Titel: Språkutveckling under skoltiden
Upplaga: 1992
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Följande artiklar läses: Hultman, Tor G. Skrivutveckling i ett pragmatiskt perspektiv." S. 117-142. Pettersson, Åke "Utvecklingslinjer och utvecklingskrafter i elevernas uppsatser. S. 159-184.

Författare/red: Strömquist, Siv
Titel: Skiljeteckensboken: Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp
Upplaga: 2013
Förlag: Morfem

Författare/red: Strömquist, Siv
Titel: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Upplaga: 2010 6:e uppl
Förlag: Gleerup

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Språkriktighetsboken
Upplaga: 2005
Förlag: Norstedts

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter
Upplaga: 2006
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag

Författare/red: Svenska språkrådet
Titel: Svenska skrivregler
Upplaga: 2008. 3 uppl.
Förlag: Liber

Moment 4

Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys
Upplaga: 1997
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Josephson, Olle
Titel: Varför en lätt text kan vara svår att förstå. I: Wijk-Andersson, Elsie (red), Kultur - text - språk. Det finns mer i en text än ord.
Upplaga: 1992. S. 27-38.
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Karlgren, Hans
Titel: Konsten att undertrycka information. I: Molde, Bertil (red.) Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 53
Upplaga: 1974
Kommentar: Även publicerad i Språkvård. Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden. 1971:1. S. 8-12.

Författare/red: Lagerholm, Per
Titel: Stilistik
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Palmér, Anne, Östlund-Stjärnegårdh, Eva
Titel: Bedömning av elevtext. En modell för analys
Upplaga: 2005
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Svensson,Jan & Karlsson, Anna Malin
Titel: Inledning: text, textforskning och textteori. I: Språk och stil 22:1. S. 5-30.
Upplaga: 2012

För moment 3 tillkommer övningsmaterial som delas ut under kursens gång.
För moment 4 tillkommer texter för textanalys.
Till kursen tillkommer också ett antal kortare, aktuella artiklar e.d.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.