Kursplan för Svenska språket GR (A), 30 hp

Swedish Language BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV005G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2014-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att öka den studerandes kunskaper om och färdigheter i svenska språket i tal och skrift. Den avser också att med utgångspunkt i det svenska språksamhället ge kännedom om språkvetenskapens begreppsvärld och metoder. Inledningsvis ges en introduktion till ämnet och dess olika forskningsfält.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
- beskriva människan som språklig varelse
- redogöra övergripande för språkbruk i olika sammanhang
- beskriva det svenska språkets struktur på olika nivåer
- uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt för olika kommunikativa syften
- utföra och redovisa grundläggande analyser av skrivna och talade texter
- beskriva olika typer av texter, båda skrivna och talade, med hjälp av
olika analysmetoder
- beskriva, bearbeta och bedöma egna och andras texter
- redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett
ämnesdidaktiskt perspektiv

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng:

1. Språket i bruk (Language in Use, 7,5 Credits)
Delkursen förmedlar kunskaper om språkets användning i både dagens och gårdagens samhälle. Med utgångspunkt i kurslitteraturen ska den studerande reflektera, diskutera och argumentera kring kursens innehåll och härigenom introduceras i språkstudiet och ämnet.

2. Svenska språkets struktur (The Structure of the Swedish Language, 7,5 Credits)
Delkursen förmedlar grundläggande kunskaper om det svenska språkets grammatiska struktur. Studiet i grammatik omfattar ljud, ord, fraser och meningar. Traditionella och nyare metoder för grammatisk analys uppmärksammas. Under kursen utvecklas förmågan att föra grammatiska resonemang och lösa grammatiska problem.

3. Talets och skriftens hantverk (Oral and Written Proficiency, 7,5 Credits)
Delkursen ger träning i att uttrycka sig väl i både muntlig och skriftlig form och att utforma sådana framställningar efter olika kommunikativa syften. Kursen ger även teoretiska kunskaper om språklig färdighet. Språkliga normer studeras och tillämpas samt grundläggande skillnader mellan talat och skrivet språk uppmärksammas.

4. Textanalys (Text Analysis, 7,5 Credits)
Delkursen ger kunskap om olika slags texttyper, såväl skrivna som talade. Kursen ger också baskunskaper om stilistik, textlingvistik och argumentationsanalys. Därtill utvecklas förmågan att ur olika aspekter beskriva och bedöma egna och andras texter samt utveckla en stilmedvetenhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Språket i bruk, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom skriftlig tentamen.

Svenska språkets struktur, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom skriflig tentamen.

Talets och skriftens hantverk, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom muntlig och skriftlig tentamen.

Textanalys, 7,5 högskolepoäng
Kunskapsredovisning sker genom skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik. Övningsbok
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Dahl, Östen
 • Titel: Språkets enhet och mångfald
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007 eller senare
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Domeij, Rickard (red)
 • Titel: Tekniken bakom språket. (Språkrådets skrifter 9)
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Håkansson, Gisela
 • Titel: Språkinlärning hos barn
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1998 eller senare
 • Författare/red: Josephsson, Olle
 • Titel: Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Linell, Per
 • Titel: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 1984 eller senare
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Ong, Walter J
 • Titel: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet.
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Anthropos
 • Upplaga: 1990
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts akademiska förlag
 • Upplaga: 2005
Moment 2
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.)
 • Titel: Tankarna springer före... Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: HLS förlag
 • Upplaga: 2005 eller senare
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik. Övningsbok
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Boström, Lena & Josefsson, Gunlög
 • Titel: Vägar till grammatik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Brodow, Bengt, Nilsson, Nils-Erik, Ullström, Sten-Olof
 • Titel: Retoriken kring grammatiken. Didaktiska perspektiv på skolgrammatik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Linell, Per
 • Titel: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 1984 eller senare
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2005
Moment 3
 • Författare/red: Hellspong, Lennart
 • Titel: Konsten att tala: handbok i praktisk retorik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Hellspong, Lennart
 • Titel: Konsten att tala: övningsbok i praktisk retorik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Stilistik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Linell, Per
 • Titel: Människans språk. En orientering om tänkande och kommunikation
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 1984 eller senare
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Sandqvist, Carin & Teleman, Ulf (red)
 • Titel: Språkutveckling under skoltiden
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1992
 • Kommentar: Följande artiklar läses: Hultman, Tor G. Skrivutveckling i ett pragmatiskt perspektiv." S. 117-142. Pettersson, Åke "Utvecklingslinjer och utvecklingskrafter i elevernas uppsatser. S. 159-184.
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Skiljeteckensboken: Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp
 • Förlag: Morfem
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Gleerup
 • Upplaga: 2010 6:e uppl
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter
 • Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Svenska språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2008. 3 uppl.
Moment 4
 • Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
 • Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1997
 • Författare/red: Josephson, Olle
 • Titel: Varför en lätt text kan vara svår att förstå. I: Wijk-Andersson, Elsie (red), Kultur - text - språk. Det finns mer i en text än ord.
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 1992. S. 27-38.
 • Författare/red: Karlgren, Hans
 • Titel: Konsten att undertrycka information. I: Molde, Bertil (red.) Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 53
 • Upplaga: 1974
 • Kommentar: Även publicerad i Språkvård. Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden. 1971:1. S. 8-12.
 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Stilistik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Palmér, Anne, Östlund-Stjärnegårdh, Eva
 • Titel: Bedömning av elevtext. En modell för analys
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Svensson,Jan & Karlsson, Anna Malin
 • Titel: Inledning: text, textforskning och textteori. I: Språk och stil 22:1. S. 5-30.
 • Ort: Uppsala
 • Upplaga: 2012
För moment 3 tillkommer övningsmaterial som delas ut under kursens gång.
För moment 4 tillkommer texter för textanalys.
Till kursen tillkommer också ett antal kortare, aktuella artiklar e.d.
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.