Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Facklitteraturens värld - sakprosa i teori och praktik, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), The World of Non-fiction: Non-fictional Prose in Theory and Practice, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV045G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Facklitteraturens värld - sakprosa i teori och praktik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-02-17
Senast ändrad: 2016-02-17
Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom facklitteraturens område. Den avser att ge studenten de kunskaper som krävs för att planera, strukturera och skriva fackbok eller annan facklitteratur. Tyngdpunkten ligger på teori och praktik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- beskriva facklitteraturens ställning idag och olika facklitterära stilar som kännetecknar till exempel essäer, läromedel, vetenskaplig text, populärvetenskaplig text, handböcker och andra typer av bruksprosa.
- diskutera och problematisera facklitterära texter utifrån begrepp som genre, diskurs, läsarperspektiv, berättarperspektiv, målgruppstänkande, dialogilitteracitet, litteraritet, intertextualitet, metatextualitet, genus, makt och etnicitet.
- kritiskt värdera aktuell och tidigare forskning inom området.
- strukturera och skriva egna facklitterära texter, vetenskapliga eller populärvetenskapliga, riktade till olika målgrupper.
- ha kännedom om förlagsvärldens olika utgivningsmöjligheter och publiceringsformer i Sverige och i utlandet.

Innehåll

I kursen förmedlas grundläggande kunskaper om vad facklitteratur är, hur den vuxit fram och fungerar. Facktexter problematiseras och värderas kritiskt. Med utgångspunkt i litteraturen ska den studerande reflektera över olika facktexters väsentliga innehåll och form. I kursen ges också redskap och kringkunskaper som upphovsrätt och publicering till eget skrivande av fackbok. Processinriktat skrivande praktiseras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges som campuskurs och undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar med skrivuppgifter och diskussionsfrågor. Kursen kommer att ha ca två träffar per vecka. Närvaro är obligatorisk. Kortare skrivuppgifter kan förekomma under seminarierna. Längre skrivuppgifter kan förekomma. Dessa skickas in via lärplattform. Eventuella gästföreläsningar av inbjudna föreläsare.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen, där den teoretiska litteraturen examineras och en skrivuppgift ges.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, 11b § höskoleförordningen. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Beck-Karlsen, Jo
Titel: Jag skriver, alltså är jag. En bok för fackboksskribenten som vill berätta.
Upplaga: 1999
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G., Williams, Joseph M.
Titel: Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt.
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Englund, Boel & Per Ledin (red.)
Titel: Teoretiska perspektiv på sakprosa
Upplaga: 2002
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Lotte Mjöberg
Titel: Fackbok - från idé till framgång
Upplaga: 2016
Förlag: Ordfront förlag

Författare/red: Steiner, Ann
Titel: Litteraturen i mediesamhället.
Upplaga: 2015 (3:e upplagan)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enliga anvisningar.

Författare/red: Strömquist, Siv
Titel: Skrivboken: Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier.
Upplaga: 2014 (7:e upplagan)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Tønnesson, Johan L. (red.)
Titel: Den flerstämmige sakprosaen
Upplaga: 2007
Förlag: Fagbokforlaget

Referenslitteratur

Författare/red: Språkrådet
Titel: Språkriktighetsboken
Upplaga: 2011
Förlag: Norstedts akademiska förlag

Författare/red: Språkrådet
Titel: Svenska skrivregler
Upplaga: 2008 (tredje utökade upplagan)
Förlag: Liber

Författare/red: Strömquist, Siv
Titel: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp.
Upplaga: 2013
Förlag: Morfem

Författare/red: Svenska akademien
Titel: Svenska akademiens ordlista över svenska språket
Upplaga: 2006 (13:e upplagan)
Förlag: Svenska akademien