Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Ingår i förskolelyftet., 7,5 hp

Swedish Language Ba (A), Multilingualism and interculturalism, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV002U
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Ingår i förskolelyftet.
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2013-10-14
Senast ändrad: 2015-02-24
Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar också till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
-Kunna kritiskt granska och analysera sitt förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet

-Ha kunskap om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling

-Utifrån olika teorier analysera och problematisera vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken och använda likheter och olikheter som en tillgång i arbetet och som en naturlig del i förskolans verksamhet

-Ha fått ökad insikt om betydelsen av samverkan med föräldrar gällande interkulturalitet och flerspråkighet

-Kunna tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten

Innehåll

Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet.

Deltagarna analyserar, reflekterar och granskar kritiskt sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten.

Kursen ska också omfatta arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad kunskaper om ett interkulturellt arbetssätt i förskolan innebär.

Behörighet

Denna kurs är en uppdragsutbildning inom ramen för Förskolelyftet och får endast sökas av anställda inom förskolan. Du behöver ha ett intyg från din arbetsgivare för att få delta. Intyget ska skickas med din ansökan för att du ska bli behörig till kursen.
Målgrupp är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

För mer information och blanketter, se Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/forskolelyftet

Urval sker genom lottning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Kommentar: Styrdokument och aktuella artiklar (elektroniska resurser).

Författare/red: Ellneby, Ylva
Titel: Pedagoger mitt i mångfalden: att möta barn från andra kulturer i förskolan.
Upplaga: 2008
Förlag: Sveriges utbildningsradio

Författare/red: Håkansson, Gisela, 2003: Tvåspråkighet hos barn i Sverige.
Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Karlsson, Magdalena
Titel: Flerspråkighet - problem eller förutsättning för utveckling?: en förskolestudie.
Upplaga: 2002

Författare/red: Kultti, Anne
Titel: Flerspråkiga barn i förskolan. Villkor för deltagande och lärande. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 321.)
Upplaga: 2012

Författare/red: Skolverket
Titel: Flerspråkighet i föskolan - ett referens- och metodmaterial.
Upplaga: 2008

Författare/red: Svaleryd, Kajsa & Hjertson, Moa
Titel: Likabehandling i förskola & skola.
Upplaga: 2012
Förlag: Liber