Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling II. Svenska för grundlärare F–3, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling II. Svenska för grundlärare F–3, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), Reading and Writing Development II. Primary School Teacher, Pre-school Class and Year 1-3, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV067G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Läs- och skrivutveckling II. Svenska för grundlärare F–3
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2022-09-19
 • Senast ändrad: 2022-11-10
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-02

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om läs- och skrivutveckling i årskurserna F–3, bedömning av elevers textproduktion samt utökade och fördjupade kunskaper om svenska språkets fras-, sats- och textstruktur. Metoder för ett språkstimulerande arbetssätt i klassrummet diskuteras och problematiseras. Teorier om läsförståelsestrategier introduceras och diskuteras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
- Redogöra för samt diskutera teorier och metoder om läs- och skrivinlärning i relation till förskoleklassens och grundskolans styrdokument
- Redogöra för svenskans fras-, sats- och textstruktur i förhållande till barns lexikala och grammatiska språkutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv
- Översiktligt redogöra för teorier om läsförståelsestrategier
- Diskutera för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder

Färdighet och förmåga:
- Utföra grundläggande språklig analys och formativ bedömning av elevers skriftkompetens och kommunikativa förmågor samt föreslå åtgärder för elevers språkutveckling i F–3
- Tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för aktuella texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Jämföra, diskutera och värdera olika läs- och skrivinlärningsmetoder
- Diskutera och problematisera barns läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv med hänsyn till förskoleklassens och grundskolans styrdokument

Innehåll

Under kursen behandlas teorier om och metoder för läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling för årskurserna F–3. Teorier och metoder diskuteras i förhållande till grundskolans styrdokument. Kursen ger också fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur. Språkstimulerande och språkutvecklande aktiviteter i klassrummet diskuteras och problematiseras. Vidare diskuteras hur läsförståelsestrategier kan fungera som stöd för elevernas läsförståelseutveckling. Under kursens gång utvecklas också studenternas förmåga att tillämpa svensk språk- och textriktighet i akademiskt skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker dels på campus genom föreläsningar, lektioner, seminarier och grupparbeten, dels via lärplattformen genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

2301: Grammatik 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2302: Elevtextanalys och akademisk litteracitet, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examinationsform: Tre seminarier med skriftlig förberedelse samt protokoll.

Kursen examineras genom en skriftlig enskild salstentamen och genom aktivt deltagande i tre examinerande seminarier.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SV040G, Svenska språket GR(A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1–3, 7,5 hp, eller SV050G, Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1–3, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Valfri artikel som studenten söker fram.
Moment 1
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik, Övningsbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Eriksson, Jessica (m.fl.)
 • Titel: Kreativ grammatikundervisning från förskoleklass till åk 6
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Gustavsberg: Columbus
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Stärk språket, stärk lärandet
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs. Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk läses.
 • Författare/red: Svensson, Gudrun
 • Titel: Transspråkande i teori och praktik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Moment 2
 • Författare/red: Bergh Nestlog, Ewa & Danielsson, Kristina
 • Titel: Textskapande i grundskolan: utveckla funktionella skrivpraktiker
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses i sin helhet.
 • Författare/red: Fridolfsson, Inger
 • Titel: Grunderna i läs- och skrivinlärning
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Stärk språket, stärk lärandet
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ivanic, Roz
 • Titel: Discourses of Writing and Learning to Write
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Josephson, Olle; Oliv, Tomas & Melin, Lars
 • Titel: Elevtext – analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lundberg, Ingvar
 • Titel: God skrivutveckling. Kartläggning och övningar
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Författare/red: Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina
 • Titel: God läsutveckling. Kartläggning och övningar
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Författare/red: Skolforskningsinstitutet
 • Titel: Feedback i skrivundervisningen. Systematisk översikt 2018:01
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs. Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk läses.
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Wiksten Folkeryd, Jenny & af Geijerstam, Åsa
 • Titel: Formal and informal metalanguage in primary teachers´ talk about informational student texts
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2020
 • Kommentar: I: Nordic Journal of Literacy Research. Tidskrift: 2019, 5(3), s. 123–134.

Referenslitteratur:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna, 2021: Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur

Bryman, Alan, (Senaste upplagan): Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber

Dysthe, Olga et al., 2011: Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur

Karlsson, Ola (red.) & Språkrådet, 2017: Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. (Fjärde upplagan. ed., Språkrådets skrifter 22.)

Skolverket, 2022: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2022). Länk: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808

Strömquist, Siv, 2021: Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerup

Svenska akademiens ordböcker: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO); Svenska akademiens ordbok (SAOB). Digital resurs. Länk: www.svenska.se

Svenska akademien, 2015: Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: Svenska akademien. (Fjortonde upplagan. ed.)

Svenska språknämnden, 2016: Språkriktighetsboken. Malmö: NE. (Andra upplagan. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.)

Svenska språknämnden, 2003: Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Stockholm: Norstedts ordbok


Aktuella artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-04-13