Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F–3, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F–3, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), Reading and Writing Development III. Primary School Teacher, Pre-school Class and Year 1–3, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV064G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F–3
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2022-10-21
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-02

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om läs- och skrivutveckling i årskurserna F–3 samt utökade och fördjupade kunskaper om svenska språkets fras-, sats- och textstruktur. Metoder för ett språkstimulerande arbetssätt i klassrummet diskuteras i förhållande till flerspråkighet. Teorier om och metoder för att arbeta med läsförståelsestrategier diskuteras och analyseras utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kursen ger studenterna kunskaper om formativ och summativ bedömning samt verktyg för att bedöma elevtexter. Metoder för att arbeta med muntlig framställning i klassrummet diskuteras utifrån aktuella styrdokument.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
- Diskutera för- och nackdelar med olika metoder för läs- och skrivinlärning.
- Redogöra för teorier om och metoder för läsförståelsestrategier.
- Redogöra för olika metoder för muntlig framställning och ge exempel på uppgifter och övningar i klassrummet.
- Identifiera kvalitativa datainsamlingsmetoder.

Färdighet och förmåga:
- Tillämpa inhämtade kunskaper om svensk grammatik och barns ordförråd för att bedöma elevers språkliga nivå och utveckling.
- Använda performansanalys som ett verktyg för att bedöma elevers språkliga utveckling.
- Tillämpa summativ och formativ bedömning av elevtexter.
- Tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för aktuella texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Reflektera över och motivera metodval i en specifik undervisningssituation i förhållande till syfte och styrdokument.
- Reflektera över på vilka sätt transspråkande kan stötta andraspråkselevers språkutveckling.

Innehåll

Under kursen behandlas teorier om och metoder för läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling för årskurserna F–3. Teorier och metoder diskuteras i förhållande till grundskolans styrdokument. Kursen ger också fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur. Språkstimulerande och språkutvecklande aktiviteter i klassrummet diskuteras och problematiseras liksom bedömning av elevers skriftliga och muntliga produktion. Vidare diskuteras hur läsförståelsestrategier kan fungera som stöd för elevernas läsförståelseutveckling. Under kursens gång utvecklas också studenternas förmåga att tillämpa svensk språk- och textriktighet i akademiskt skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker dels på campus, dels digitalt genom föreläsningar, lektioner, seminarier, övningar och grupparbeten.

Examination

2301: Didaktiska perspektiv på läs- och skrivinlärning och läs- och skrivutveckling, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2302: Performansanalys, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examinationsform: Skriftlig paruppgift med seminarium.

2303: Muntlig framställning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examinationsform: Seminarium med skriftlig förberedelse samt återkoppling från kurskamrater.

Kursen examineras genom en skriftlig enskild salstentamen, en skriftlig paruppgift som ventileras på ett seminarium och aktivt deltagande i ett ytterligare seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SV040G, Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1–3, 7,5 hp, eller SV050G,
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1–3, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Alatalo, Tarja
 • Titel: Högläsning - didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bergh Nestlog, Ewa & Danielsson, Kristina
 • Titel: Textskapande i grundskolan: utveckla funktionella skrivpraktiker
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika & Areljung, Sofie (red.)
 • Titel: Skrivdidaktik i grundskolan
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Skolforskningsinstitutet
 • Titel: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Att planera, bedöma och ge återkoppling : stöd för undervisning
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=7824
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Nya språket lyfter
 • Upplaga: 2020
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Svensson, Gudrun
 • Titel: Transspråkande i teori och praktik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Wedin, Åsa
 • Titel: Bedöma eller döma? Språkbedömning och lästest i grundskolans tidigare år
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Wedin, Åsa (m.fl.)
 • Titel: Språklig mångfald i klassrummet
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Lärarförlaget
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Moment 2
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.)
 • Titel: Tankarna springer före: att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Läses enligt anvisning.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Svensson, Gudrun
 • Titel: Transspråkande i teori och praktik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Moment 3
 • Författare/red: Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika & Areljung, Sofie (red.)
 • Titel: Skrivdidaktik i grundskolan
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Sjöberg, Kim
 • Titel: Lärare gör - Tala, lyssna och samtala: Kreativa övningar som stödjer det muntliga
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Att planera, bedöma och ge återkoppling : stöd för undervisning
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=7824
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2022
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Konsten att tala och skriva
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Malmö: Gleerup

Referenslitteratur:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna, 2021: Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur

Bryman, Alan, (Senaste upplagan): Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber

Dysthe, Olga et al., 2011: Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur

Karlsson, Ola (red.) & Språkrådet, 2017: Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. (Fjärde upplagan. ed., Språkrådets skrifter 22).

Skolverket, 2022: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2022). Länk: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808

Svenska akademiens ordböcker: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO); Svenska akademiens ordbok (SAOB). Digital resurs. Länk: www.svenska.se

Svenska akademien, 2015: Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: Svenska akademien. (Fjortonde upplagan. ed.)

Svenska språknämnden, 2016: Språkriktighetsboken. Malmö: NE. (Andra upplagan. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.)

Svenska språknämnden, 2003: Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Stockholm: Norstedts ordbok


Aktuella artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-04-13