Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Runkunskap, 7,5 hp

Swedish language BA (A), Study of Runes, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV026G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Runkunskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-10
Fastställd: 2009-03-23
Senast ändrad: 2013-06-13
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få grundläggande kunskaper om runor och runinskrifter från början av vår tideräkning fram till och med nyare tid, dock med tonvikt på norrländsk vikingatid. Kursen syftar även till att studenten skall få en första orientering om det språk som används i runinskrifterna, främst de vikingatida. Inskrifterna läses dock främst med inriktning mot innehållet.

Lärandemål

Studenten skall efter avslutad kurs
- ha kännedom om relevanta källor för studium av runinskrifter i Sverige
- utifrån relevanta tryckta källor och nätkällor kunna presentera och diskutera
en vikingatida runinskrift

Innehåll

Kursen behandlar runor och runinskrifter från äldsta tid till medeltid, dock med tonvikt på norrländsk vikingatid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, den första obligatorisk och med exkursion.

Examination

Examinationen sker individuellt medelst inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, 11 b § högskoleförordningen.Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Enoksen, Lars Magnar, Runor: historia, tydning, tolkning, Lund, Historiska media, 2002

Jansson, Sven B. F., Runes in Sweden, Stockholm, Gidlunds, Royal Academy of Letters, History and Antiquities, 1997

Kommentar: Kan bytas mot valfri upplaga av Jansson, Sven B. F., Runinskrifter i Sverige, Uppsala/Stockholm, Almqvist & Wiksell

Stencilerat material tillkommer.

Övrig information

Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till högre nivåer inom svenska språket.