Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svensk grammatik, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), Swedish grammar, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV032G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svensk grammatik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2010-12-01
Senast ändrad: 2013-06-14
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatiska struktur. Den ger även en introduktion till språkstudier, särskilt Svenska språket.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för basala språkvetenskapliga termer och begrepp
- beskriva det svenska språkets struktur på olika nivåer
- beskriva relationer mellan ord, fraser och meningar
- utföra grundläggande analyser av frasers, satsers och meningars uppbyggnad.

Innehåll

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om det svenska språkets grammatiska struktur. Huvudvikten läggs vid morfologiska och syntaktiska analyser. Under kursen utvecklas förmågan att föra grammatiska resonemang och lösa enkla grammatiska problem.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bolander Maria, Funktionell svensk grammatik, Stockholm, Liber, 2005

Bolander Maria, Funktionell svensk grammatik. Övningsbok, Stockholm, Liber, 2009

Florby, Gunilla, Fält, Erik, Grammatiskt ABC. Grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier, Uppsala, Scripta textproduktion, 2009

Stencilerat material tillkommer.