Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare II, 4–6, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare II, 4–6, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), Swedish II for Primary School Teacher, Year 4–6, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV059G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Svenska för grundlärare II, 4–6
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2021-09-30
 • Senast ändrad: 2023-09-14
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-08

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om svenska språkets fras-, sats- och textstruktur samt färdigheter i olika metoder och arbetssätt i relation till skolans styrdokument och alla elevers lärande och utveckling. Kursen ger också utökade färdigheter i kartläggning och bedömning av barns kommunikativa förmågor och skrivutveckling. Kursen behandlar även hur progression skapas i elevers skrivande, talande och samtalande. Kursen syftar också till att utveckla studentens eget skrivande och talande, såväl akademiskt som yrkesmässigt.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för svenskans fras-, sats- och textstruktur i förhållande till barns lexikala och grammatiska språkutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv.
• Redogöra för olika texttypers egenskaper.
• Identifiera och beskriva skolans skrivdiskurser.
• Diskutera för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder.

Färdighet och förmåga
• Utföra grundläggande språklig analys och formativ bedömning av elevers skriftkompetens och kommunikativa förmågor samt föreslå åtgärder för elevers språkutveckling i 4–6.
• Beskriva, diskutera och tillämpa olika metoder för textanalys av skriftspråkliga och multimodala texter samt texter i digitala medier.
• Planera skrivundervisning och muntliga övningar i klassrummet med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet.
• Planera och genomföra muntliga framföranden med stöd i retorikens textbildningsmodell.
• Skriva texter inom sakprosagenrer i akademiska och yrkesmässiga sammanhang.
• Tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Diskutera, problematisera och reflektera över elevers språkbruk i ett didaktiskt perspektiv utifrån grundskolans styrdokument.
• Kritiskt granska texters innehåll, form och funktion.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur och skolans skrivdiskurser. Teorier och metoder för textanalys diskuteras och tillämpas. Autentiska elevtexter analyseras och bedöms. Skrivövningar planeras i olika genrer och texttyper samt utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Didaktiska samtal om texter, t.ex. respons i olika faser av skrivprocessen praktiseras under kursen. Retoriken introduceras som arbetsprocess och verktyg för muntlig och skriftlig framställning och den tillämpas med fokus på planering med hänsyn till syfte, mottagare och medium. Studentens övar sin förmåga att skriva akademiska och yrkesrelaterade texter samt att planera och genomföra muntliga framföranden.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker dels på campus genom föreläsningar, lektioner, seminarier och grupparbeten, dels via lärplattformen genom föreläsningar, diskussioner och övningar.

Examination

2301: Fraser, satser och meningar, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen, om svenskans syntaktiska nivå.

2302: Elevtextanalys och bedömning, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Elevtextanalys och bedömning. Textanalyser med seminarier.

2303: Textskapande och skrivpraktiker, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Muntlig och skriftlig examination som behandlar skrivdidaktiska begrepp och skrivövningar.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Aktuella artiklar tillkommer.
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko
 • Titel: Tankarna springer före: Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Upplaga: 2014 (2. uppl. ed.)
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Bergh Nestlog, Ewa & Danielsson Kristina
 • Titel: Textskapande i grundskolan. Utveckla funktionella skrivpraktiker
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik, Övningsbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Hellspong, Lennart, & Ledin, Per
 • Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar
 • Författare/red: Hultin, Eva & Westman, Maria
 • Titel: Textproduktion i det digitaliserade samhället. I: Lundgren, Berit & Damber, Ulla (red.), Critical literacy i svensk klassrumskontext
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet
 • Kommentar: S. 69–86. (Digital resurs)
 • Författare: Ivanic Roz
 • Artikeltitel: Discourses of Writing and Learning to Write
 • Tidskrift: Language and education
 • År/Volym/nr/sidor: 2004. Vol. 18, No 3.
 • Författare/red: Lundin Katarina
 • Titel: Språkets byggstenar: grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Nordenfors Mikael & Sjöberg Robert [Reviderad och omarbetad av Kerstin Larsson Tannerud och Lotta Olvegård]
 • Titel: Sammanhang i text
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Webbadress: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/001_tolka-skriva-text/del_06/
 • Författare/red: Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva
 • Titel: Bedömning av elevtext. Enligt Lgr11 och Lgy11
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur
 • Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11)
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/nya-spraket-lyfter
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Konsten att tala och skriva
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Författare/red: Svensson Gudrun, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka, Wedin, Åsa
 • Titel: Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3905

Handböcker som används på samtliga kurser i svenska (referenslitteratur):

Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm; Liber. Senaste upplagan
Dysthe, Olga (m.fl.), 2011: Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Karlsson, Ola & Språkrådet, 2017: Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. (Fjärde uppl. Rev. Språkrådets skrifter 22.)
Svenska skrivregler, utgivna av Svenska språknämnden (2017) Stockholm: Liber förlag.
Skolverket, 2017: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2017). Skolverket. Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808
Skolverket Greppa språket 2012
Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2573
Skolverket Bygga svenska i årskurs 4-6. 2017
Webbadress: Material - Bedömningsportalen (skolverket.se)
Svenska akademiens ordböcker: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO); Svenska akademiens ordbok (SAOB). Webbadress: www.svenska.se
Svenska språknämnden, 2016: Språkriktighetsboken. Malmö: NE.

Sidan uppdaterades 2023-09-14